Truy nã tư tưởng là truy cứu trách nhiệm hình sự người đã có tư tưởng nhất định mà không cần xét đến người đó có hành vi nguy hiểm cho xã hội hay không.

Truy nã tư tưởng là việc: làm trái với nguyên tác hành vi và do vậy bị luật hình sự Việt Nam cấm, Trong luật hình sự Việt Nam, quy định tôi phạm trước hết phải là hành vi của con người và hành vị đó có những dấu hiệu được quy định trong luật.