Từ bỏ bảo lưu (Lift subjects) là chủ tàu, người vận chuyển, người thuê tàu, người thuê vận chuyển (tùy từng trường hợp cụ thể) loại bỏ một hoặc tất cả các điều kiện mà sự tồn tại của nó làm cho việc thỏa thuận theo hợp đồng chưa có hiệu lực.