>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

2. Nội dung tư vấn:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp khi thỏa mãn quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể như sau:

Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên
3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty."

Như vậy, theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty. Nếu điều lệ công ty không có quy định thì khi đó sẽ tuân theo các điểm a, b của khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp năm 2014 nêu trên.

Khi quý khách thành lập doanh nghiệp, quý khách có thể điều chỉnh giảm tỷ lệ thấp hơn mức luật định và phải được thể hiện trong điều lệ công ty. Khi đó, nghị quyết của Hội đồng thành viên sẽ được thông qua theo đúng tỷ lệ đã nêu trong Điều lệ

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn luật doanh nghiệp năm 2014 về tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên ? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê