Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Chuẩn mực kế toán số 29.

2. Phân tích nội dung:

Theo quy định tại khoản 9, 10 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BT, khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định. Thời gian trích khấu hao TSCĐ là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ.

- Bạn không thể trích khấu hao bù được, vì TSCĐ sau khi mua về phải tính khấu hao theo số năm sử dụng (hoặc quy định), và tính liên tục từ ngay khi mua về.

- Bạn chỉ có thể trích khấu hao tiếp phần khấu hao còn lại tính đến năm 2014. Do doanh nghiệp bỏ sót nghiệp vụ trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp cần xác định sai sót ảnh hưởng trọng yếu hay không trọng yếu để có điều chỉnh thông tin trên báo cáo tài chính của năm 2012, 2013 theo hướng dẫn điều chỉnh trong chuẩn mực kế toán số 29.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại