Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê chúng tôi. Về câu hỏi của bạn chúng tôi có hướng tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật viên chức năm 2010;

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

2. Nội dung trả lời:

Theo quy định của pháp luật về lao động thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải tuân thủ quy định về báo trước ngày chấm dứt hợp đồng tùy vào từng loại hợp đồng. Theo như dữ kiện của bạn thì chúng tôi chưa xác định được hợp đồng giữa công ty bạn và viên chức là hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên, dù là hợp đồng theo hình thức nào thì khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn phải thuộc một trong những trường hợp đặc biệt do pháp luật dự liệu sau đây:

Khoản 4, 5, 6 Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định 

"4.Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này."

Theo dữ kiện của bạn không trình bày rõ viên chức đó có thuộc các trường hợp do luật quy định hay không nện chúng tôi chia ra làm hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất: viên chức đó thuộc các trường hợp do luật quy định có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nhưng phải tuân thủ thời gian báo trước thì mới được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật. Cụ thể là chế độ thôi việc theo Điều 45 Luật viên chức 2010.

Trường hợp thứ hai: nếu viên chức đó không thuộc các trường hợp do luật quy định mà đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, tức là vi phạm pháp luật về lao động sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì viên chức đó sẽ không được hưởng các chế độ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê! 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê