Tuyên bố tổn thất chung (Declare general average) là tuyên bố của chủ tàu cho các bên có liên quan về việc đã có những hành động hoặc hy sinh đưược thực hiện một cách có ý thức vì sự an toàn chung nhằm cứu tàu, hàng hóa, hành lý, tiền cưước vận chuyển hàng hóa, tiền công vận chuyển hành khách thoát khỏi hiểm họa chung. Việc xác định tổn thất chung, giá trị tổn thất chung và phân bổ tổn thất chung do người phân bổ tổn thất chung (average adjuster) thực hiện. Người phân bổ tổn thất chung do chủ tàu chỉ định.