Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội là Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

Thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định. Uỷ ban văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội là cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội; được Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội tại kì họp đầu tiên của mỗi khoá Quốc hội. Uỷ ban văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhì đồng của Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1) Thẩm tra các dự án luật, kiến nghị về luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác thuộc linh vực văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

2) Giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; giám sát việc thực hiện chính sách văn hoá giáo dục trong các kế hoạch, chương tình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chính sách đối với thanh niên, thiếu niên và nhỉ đồng và việc thực hiện ngân sách trong lĩnh vực này;

3) Kiến nghị với Quốc hội các vấn để về phát triển văn hoá, giáo dục của đất nước, chính sách đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

1. Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội là gì ?

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội là cơ quan giám sát lĩnh vực văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội. Đồng thời thảo luận sửa đổi các đạo Luật liên quan đến văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng trước khi trình Quốc hội.

Ủy ban còn có nhiệm vụ giám sát, thẩm tra các nghị quyết, nghị định... của Chính phủ về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng và giám sát việc thực hiện các Luật trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng.

2. Nhiệm vụ, chức năng Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao;

Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin thể thao và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách về văn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; giám sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách;

Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề về phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao của đất nước, chính sách đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Luật Mình Khuê (tổng hợp & phân tích)