1. Văn bản pháp luật trong tiếng anh.

Văn bản pháp luật chính là văn bản do cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền ban hành với mục đích là điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Theo đó thì văn bản pháp luật hiện tại được phân loại thành văn bản quy phạm pháp luật , văn bản vận dụng pháp luật. 

Văn bản pháp luật tiếng Anh là Legislation 

và định nghĩa văn bản pháp luật trong tiếng anh là Legislation are documents prumulated by individuals, agencies or organizations with the sole purpose of regulating relationship in society. In which current legal documents are classfied including: Legal documents, law application documents. 

 

2. Một số cụm từ được sử dụng trong văn bản pháp luật bằng tiếng Anh

Một số thuật ngữ bằng tiếng Anh đối với những cụm từ được sử dụng thông dung trong các văn bản pháp luật. 

- Hiến pháp: the constitution 

- Bộ luật, luật, nghị quyết cảu quốc hội:  Codes, laws (below collectively referred to as laws) and resolutions of the National Assembly.

- Pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam: Ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly; joint resolutions between the Standing Committee of the National Assembly and the Presidium of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front.

- Lệnh, quyết định của chủ tịch nước: Orders and decisions of the President

- Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam:  Decrees of the Government; joint resolutions between the Government and the Presidium of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front.

- Nghị quyết của hội đồng thẩm phấn tòa án nhân dân tối cao: Resolutions of the Judicial Council of the People’s Supreme Court

- Thông tư của Chánh án tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của tổng kiểm toán nhà nước:  dịch sang tiếng anh lần lượt sẽ là : Circulars of the Chief Justice of the People’s Supreme Court; circulars of the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy; circulars of ministers, heads of ministerial-level agencies; joint circulars between the Chief Justice of the Supreme People’s Court and the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy; joint circulars between ministers, heads of ministerial-level agencies and the Chief Justice of the Supreme People’s Court and the Procurator General of the Supreme People’s Procuracy; decisions of the State Auditor General.

- Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã: decisions of commuine- level people committees

- Quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện: Decisions of district- level people commitees

- Hệ thống văn bản pháp luật : Legislation system

- Công văn : documentary

- Tài liệu: document

-  Văn bản quy phạm pháp luật : Legal ducuments

- Văn bản áp dụng pháp luật: Law application documents

- Văn bản hành chính: Administrative documents

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: the system of legal documents

- Hệ thống vưn bản quy phạm pháp luật Việt Nam : The system of Vietnamese legal documents 

- Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật: Database of legal documents 

- Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành : the current legal document system

- Quy định của pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật: Provisions of law on legal documents

- Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Elaborate and promulgate legal documents 

- Văn bản pháp lý: Legal documents

- Dự thảo văn bản pháp luật : Draft legal documents

- Hiệu lực của văn bản: Validity of the text

Trên đây là một số thuật ngữ pháp lý được dịch sang tiếng Anh  mà các bạn có thể theo dõi và tham khảo thêm. 

 

3. Hình thức của văn bản pháp luật

Hình thức của văn bản pháp luật thì bao gồm có hai yếu tố là tên gọi và thể thức của văn bản.

- Về tên gọi: thì hiện nay pháp luật có rất nhiều văn bản pháp luật có tên gọi khác nhau như: Hiến pháp, luật, pháp lệnh, đề nghị, nghị quyết, thông tư.... 

- Về thể thức thì văn pháp pháp luật là pháp luật cách trình diễn văn bản theo một khuân mẫu, cấu trúc nhất đinh. Thống nhất trong hệ thống cơ quan nhà nước. 

 

4. Phân loại văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật thì gồm 3 loại đó là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản vận dụng pháp luật và văn bản hành chính.

- Văn bản quy phạm pháp luật: văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật được phát hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục lao lý trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngoái. 

- Văn bản áp dụng pháp luật: văn bản áp dụng pháp luật chính là văn bản do những chủ thể có thể thẩm quyền phát hành theo trình tự, thủ tục lao lý, có tiềm ẩn những mệnh lệnh riêng biệt, vận dụng một lần trong một trường hợp. 

- Văn bản thứ ba là văn bản hành chính: Văn bản hành chính chính là những văn bản được ban hành nhằm triển khi thực hiện văn bản pháp luật của cấp trên đối với cấp dưới trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Văn bản hành chính không được quy định cụ thể về tên gọi, thẩm quyền, nội dung. 

Như vậy thì văn bản pháp luật bao gồm 03 loại chính, mỗi loại thì có những đặc điểm riêng. Và thẩm quyền ban hành của từng văn bản là khác nhau. Mỗi một loại văn bản pháp luật sẽ được pháp luật chỉ rõ chủ thể ban hành là gì.

Trên đây là toàn bộ những nội dung mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến văn bản pháp luật bằng tiếng Anh. Hi vọng rằng bài viết của chúng tôi đã giúp các bạn trong việc tham khảo và tìm hiểu thêm về một số thuật ngữ pháp lý khi được dịch qua tiếng Anh là gì, từ đó có thể áp dụng vào trong việc học tập và nghiên cứu. 

Nếu các bạn có nhũng vấn đề thắc mắc về thắc mắc cần giải đáp thì các bạn có thể tiến hành liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để có thể nhận được lời giải đáp hỗ trợ của chúng tôi một cách nhanh chóng, thuận tiện.