Việc trả lại tàu (Redelivery) là việc người thuê tàu định hạn giao lại tàu biển cho chủ tàu khi hết thời hạn thuê tàu theo hợp đồng thuê tàu định hạn. Viết tắt “redly”.