Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư,                   

Người gửi: Qui Phan
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục
Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Viên chức có bị chuyển sang hợp đồng không thời hạn?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  1900.1975

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Điều 12 Thông tư 15/2012/TT-BNVhướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức  quy định: " Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

Khoản 1 Điều 58Luật viên chức năm 2010 quy định: "1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:...

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;"

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì hợp đồng lao động không xác định thời hạn chỉ  được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với chị (đang là cán bộ) khi chị được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập này.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê