Xác định con cho Cha, Mẹ là định rõ một người là con của cha hoặc của mẹ trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Xác định con cho cha, mẹ có thể được tiến hành tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người con nếu người cha, người mẹ tự nguyện nhận con và không có tranh chấp. Trong trường hợp có tranh chấp thì người cha, người mẹ có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. Nếu cha, mẹ là người mất năng lực hành vỉ dân sự thì người giám hộ của cha, mẹ, Viện kiểm sát, Hội liên hiệp phụ nữ, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em có quyển yêu cầu Toà án xác định con cho cha, mẹ.

Căn cứ xác định con cho cha, mẹ có thể dựa vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Nếu người con được sinh ra hoặc được người mẹ có thai trong thời kì hôn nhân của cha mẹ thì người con đó là con của cha mẹ. Trong trường hợp người cha yêu cầu xác định con ngoài giá thú của mình thì có thể dựa trên các căn cứ xác định cha cho con ngoài giá thú (Xem: Xác định cha, mẹ cho con)