1. Cách xác định tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định

Quyết định số 2402/QĐ-BTP, ban hành bởi Bộ Tư pháp, là một văn bản quan trọng định rõ về danh mục, thời gian sử dụng, và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là Tài sản cố định (TSCĐ), TSCĐ đặc thù và vô hình, mà đều thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Đây là một bước quan trọng để tạo ra sự nhất quán và hiệu quả trong quản lý, bảo dưỡng tài sản của Bộ, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá và xác định giá trị của các tài sản này. Theo quy định của Quyết định, tài sản sẽ được xác định là TSCĐ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp nếu chúng thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- Tài sản có nguyên giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng và có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên. Điều này áp dụng cho những tài sản khác như trừ nhà, công trình xây dựng, và vật triển trúc. Điều này giúp quyết định rõ ràng về giá trị tài sản và thời gian sử dụng cần được coi là TSCĐ để có sự đồng nhất trong việc quản lý và đánh giá chúng.

- Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10.000.000 đồng trở lên. Điều này làm nổi bật đối với các tài sản đặc biệt, như trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ, nơi giá trị và tính bền vững của chúng là yếu tố quan trọng.

Cụ thể hơn, danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn sẽ được thực hiện theo quy định chi tiết được mô tả trong Phụ lục 01, 02 đi kèm với Quyết định số 2402/QĐ-BTP. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi quy trình, từ việc xác định tài sản đến quản lý và bảo dưỡng chúng, đều tuân thủ theo những quy định cụ thể và minh bạch từ Bộ Tư pháp. Quyết định này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống quản lý tài sản hiệu quả và minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc của Bộ Tư pháp.

2. Quy định về tài sản cố định đặc thù

Căn cứ dựa theo Điều 4 của Quyết định 2402/QĐ-BTP 2019 có quy định về tài sản cố định đặc thù như sau:

Tài sản cố định đặc thù đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là những tài sản mang giá trị văn hóa, lịch sử và không xác định được chi phí hình thành. Dưới đây là một mô tả chi tiết về tính đặc thù của tài sản cố định, cũng như các quy định và quy trình quản lý chúng, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tính chất đặc thù của tài sản cố định:

+ Tài sản không xác định được chi phí hình thành hoặc giá trị thực: Đây là đặc điểm cơ bản của tài sản cố định đặc thù. Chúng thường là những hiện vật văn hóa, cổ vật có giá trị lịch sử không thể đo lường bằng giá trị tiền tệ. Các yếu tố như giá trị tâm linh, giáo dục và văn hóa là những yếu tố quan trọng khi quản lý tài sản này.

+ Quản lý chặt chẽ về hiện vật: Đặc điểm này đòi hỏi sự chăm sóc và bảo quản cẩn thận để bảo đảm tính nguyên vẹn và giữ gìn giá trị của tài sản cố định. Các biện pháp bảo quản và hiện đại hóa có thể được áp dụng để duy trì tình trạng tốt nhất của chúng.

+ Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập: Tài sản cố định đặc thù có thể bao gồm cả thương hiệu và uy tín của đơn vị. Điều này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hình ảnh và danh tiếng của tổ chức trong cộng đồng.

- Nguyên giá và giá trị xác định:

+ Nguyên giá để ghi sổ kế toán: Quy định rõ ràng về cách xác định nguyên giá tài sản cố định đặc thù, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá giá trị của chúng. Nguyên giá này sẽ được sử dụng để ghi sổ kế toán và theo dõi giá trị của tài sản qua thời gian.

+ Giá quy ước: Giá quy ước của tài sản cố định đặc thù được xác định cụ thể là 10.000.000 đồng. Điều này giúp đơn vị có một cơ sở chung và dễ theo dõi khi cần ghi chép thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

- Quy trình bổ sung tài sản cố định đặc thù vào danh mục:

+ Báo cáo Bộ Tư pháp: Khi có sự phát sinh về tài sản cố định đặc thù, đơn vị quản lý sẽ có trách nhiệm báo cáo cho Bộ Tư pháp. Thông báo này sẽ đi kèm với thông tin chi tiết về tài sản mới, bao gồm mô tả, giá trị, và bất kỳ thông tin liên quan nào có thể ảnh hưởng đến quản lý và bảo quản của chúng.

+ Bổ sung vào Danh mục tài sản đặc thù: Sau khi Bộ Tư pháp xác nhận và chấp thuận, tài sản cố định đặc thù sẽ được bổ sung vào danh mục tài sản đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Điều này giúp duy trì sự minh bạch và quản lý chặt chẽ của tài sản trong hệ thống quốc gia.

Nhìn chung lại thì quyết định này cung cấp cơ sở pháp lý và hướng dẫn chi tiết cho việc quản lý tài sản cố định đặc thù, đảm bảo rằng chúng được đối xử một cách đặc biệt để bảo vệ và duy trì giá trị lịch sử và văn hóa của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện nhận biết, quản lý tài sản cố định

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 của Quyết định 2402/QĐ-BTP 2019 có quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện liên quan đến tài sản cố định. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 2402/QĐ-BTP năm 2019, các trách nhiệm liên quan đến tài sản cố định đã được chi tiết và giao cho các tổ chức cụ thể. Dưới đây là mô tả chi tiết về trách nhiệm của các tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý tài sản công của Bộ Tư pháp.

- Giao Cục Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì và phối hợp:

+ Cục Kế hoạch - Tài chính được giao trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định số 2402/QĐ-BTP. Điều này đòi hỏi sự tích cực và hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động triển khai, đồng thời duy trì sự liên kết và thông tin chính xác với các đơn vị liên quan.

+ Tham mưu về sửa đổi, bổ sung danh mục: Cụ thể, Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu việc sửa đổi, bổ sung danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với các tài sản quy định trong Quyết định này. Điều này bao gồm việc đánh giá và đề xuất các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng danh mục tài sản luôn phản ánh đúng tình trạng thực tế và đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản:

+ Ghi sổ kế toán: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện việc ghi sổ kế toán đúng quy định. Điều này đòi hỏi quá trình hạch toán chính xác và kịp thời để đảm bảo thông tin liên quan đến tài sản được ghi chép đầy đủ và đúng cách.

+ Theo dõi và quản lý tài sản: Ngoài việc ghi sổ kế toán, các đơn vị này còn có trách nhiệm theo dõi và quản lý tài sản theo quy định của Quyết định. Điều này bao gồm việc thực hiện các biện pháp để giữ gìn, bảo quản và sử dụng tài sản một cách hiệu quả, đồng thời báo cáo đầy đủ và đúng cách đến Cục Kế hoạch - Tài chính.

Quyết định số 2402/QĐ-BTP đã cung cấp một cơ sở pháp lý vững chắc và chi tiết về trách nhiệm của các tổ chức thực hiện liên quan đến quản lý tài sản cố định. Việc giao trách nhiệm cho Cục Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị khác đảm bảo một quá trình quản lý tích cực và đồng bộ, đồng thời giúp Bộ Tư pháp duy trì sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài sản của mình.

Nếu như các bạn còn có những nội dung câu hỏi vướng mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hỗ trợ một cách chi tiết nhất có thể liên quan đến tài sản cố định. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm bài viết sau đây của chúng tôi: Khái niệm tài sản cố định? Quy định về quản lý tài sản cố định?