1. Sẽ bị xếp loại chất lượng công chức ở mức độ nào trong trường hợp trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá?

Theo quy định tại Điều 7, Khoản 2 của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN, Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Trước hết, để hiểu rõ hơn về quy định này, chúng ta cần tìm hiểu về các chức vụ và tiêu chí áp dụng. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương, bao gồm Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Đối với những người giữ các chức vụ này, việc xếp loại chất lượng của họ sẽ phụ thuộc vào những tiêu chí được quy định.

Theo quy định tại điểm e, nếu Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm trong năm đánh giá, thì họ sẽ bị xếp loại chất lượng ở mức "không hoàn thành nhiệm vụ". Điều này có nghĩa là hành vi vi phạm của Trưởng đoàn kiểm toán sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc và không đáp ứng đúng mức đánh giá yêu cầu.

Theo quy định của pháp luật về tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước, việc xử lý kỷ luật đối với Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm trong năm đánh giá là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của công chức trong lĩnh vực kiểm toán.

Trước hết, để hiểu rõ hơn về quy định này, ta cần đề cập đến các chức vụ và tiêu chí áp dụng. Các chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương, bao gồm Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Đối với những người giữ các chức vụ này, việc xếp loại chất lượng công việc của họ phụ thuộc vào những tiêu chí được quy định.

Theo quy định tại điểm e của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN, Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm trong năm đánh giá sẽ bị xếp loại chất lượng là "không hoàn thành nhiệm vụ". Điều này có nghĩa là hành vi vi phạm của Trưởng đoàn kiểm toán đã ảnh hưởng đến chất lượng công việc và không đáp ứng đúng mức yêu cầu đánh giá.

Việc xử lý kỷ luật đối với Trưởng đoàn kiểm toán có hành vi vi phạm là một biện pháp quan trọng và cần thiết. Điều này nhằm đảm bảo tính trung thực, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kiểm toán của nhà nước. Qua việc áp dụng các biện pháp kỷ luật, cơ quan có thẩm quyền hy vọng sẽ giúp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ các quy định và quy chế liên quan.

 

2. Để đạt tiêu chí xếp loại công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trưởng đoàn kiểm toán cần có ít nhất 01 cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn kiểm toán mức nào?

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 4 của Quy chế đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, được Ban Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-KTNN. Chi tiết như sau:

Các công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương, Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: Đối với công chức tham gia hoạt động kiểm toán: Trong năm đánh giá, 100% Đoàn (Tổ, thành viên đoàn) kiểm toán phải được xếp loại từ mức "Đạt" trở lên, đồng thời cần có ít nhất 01 cuộc kiểm toán được xếp loại "Xuất sắc" đối với Đoàn (Tổ, thành viên đoàn) kiểm toán đó.

Theo quy định của pháp luật về tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trưởng đoàn kiểm toán phải đáp ứng một số tiêu chí quan trọng. Điều đó đòi hỏi trong một năm đánh giá, tất cả Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán phải xếp loại từ mức "Đạt" trở lên và đồng thời ít nhất có một cuộc kiểm toán được xếp loại Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán mức "Xuất sắc".

Điều này có nghĩa là Trưởng đoàn kiểm toán phải thực hiện ít nhất một cuộc kiểm toán mà Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán trong đó được xếp loại "Xuất sắc". Điều này là quan trọng vì nó đảm bảo rằng Trưởng đoàn kiểm toán không chỉ đạt được kết quả tốt trong công tác kiểm toán, mà còn thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc và đóng góp tích cực của mình.

Việc đạt tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một yêu cầu cao và quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán. Nó đảm bảo rằng công chức không chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà còn đáp ứng đủ các yêu cầu chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm toán. Điều này đồng nghĩa với việc công chức phải có khả năng phân tích, đánh giá và xác minh thông tin một cách chính xác và đáng tin cậy.

Công tác kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả của hoạt động tài chính và quản lý nhà nước. Việc xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một biện pháp khuyến khích và thúc đẩy sự nỗ lực và tận tụy của công chức trong công tác kiểm toán. Điều này cũng góp phần nâng cao uy tín và độ tin cậy của kiểm toán nhà nước, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và công bằng trong xã hội.

 

3. Để đạt tiêu chí xếp loại công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng đoàn kiểm toán cần có ít nhất bao nhiêu cuộc kiểm toán xếp loại Đoàn kiểm toán mức "Khá"?

Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức thuộc kiểm toán nhà nước ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN, có các quy định cụ thể như sau:

Theo đó, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương; trưởng (phó) đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán sẽ được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây: Đối với công chức tham gia vào hoạt động kiểm toán: Trong năm đánh giá, tất cả các đoàn kiểm toán (tổ kiểm toán, thành viên đoàn) phải được xếp loại từ mức "Đạt" trở lên. Đồng thời, ít nhất một cuộc kiểm toán phải được xếp loại mức "Khá" đối với một đoàn kiểm toán (tổ kiểm toán, thành viên đoàn).

Theo quy định của pháp luật về tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trưởng đoàn kiểm toán phải đáp ứng tiêu chí sau đây: Trong một năm đánh giá, tất cả Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán phải được xếp loại từ mức "Đạt" trở lên và trong số đó, phải có ít nhất một cuộc kiểm toán được xếp loại mức "Khá".

Tiêu chí này nhằm đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trưởng đoàn kiểm toán. Việc yêu cầu ít nhất một cuộc kiểm toán xếp loại mức "Khá" cho Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán nhằm khuyến khích sự đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao năng lực của công chức trong quá trình kiểm toán.

Trưởng đoàn kiểm toán, như là người đứng đầu quá trình kiểm toán, phải có khả năng lãnh đạo và quản lý công việc của Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán. Việc thực hiện ít nhất một cuộc kiểm toán xếp loại mức "Khá" cũng đòi hỏi Trưởng đoàn kiểm toán phải có sự am hiểu sâu sắc về quy trình kiểm toán và khả năng đưa ra đánh giá chính xác về kết quả kiểm toán.

Đồng thời, tiêu chí này cũng tạo động lực cho Trưởng đoàn kiểm toán và Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán để không ngừng hoàn thiện năng lực và kỹ năng trong công tác kiểm toán. Việc đạt được tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân của Trưởng đoàn kiểm toán mà còn đảm bảo sự chất lượng và độ tin cậy của quá trình kiểm toán.

Tóm lại, để được xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trưởng đoàn kiểm toán cần thực hiện ít nhất một cuộc kiểm toán xếp loại mức "Khá", đồng thời đảm bảo tất cả Đoàn (Tổ, thành viên) kiểm toán đạt mức xếp loại từ "Đạt" trở lên. Điều này đảm bảo sự chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán và sự phát triển cá nhân của Trưởng đoàn kiểm toán.

Xem thêm >> Xử lý thế nào khi trưởng Đoàn kiểm toán nhà nước vi phạm pháp luật

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.