Ý kiến có điều kiện là ý kiến bởi kiểm toán viên nêu rõ rằng kiểm toán viên không thể xác minh một cách đầy đủ tính chính xác của các hồ sơ tài chính của ngân hàng, vì thiếu sốt trong hồ sơ hay phạm vi giới hạn của kiểm toán. Tuy nhiên ý kiến có điều kiện không nhất thiết có nghĩa là có những sai sót hay thiếu sót nghiêm trọng.