Chuyên viên Nông Thị Nhung

Nông Thị Nhung

Chuyên viên tại Luật Minh Khuê

  • Chức vụ: Biên tập viên
  • Lĩnh vực tư vấn: Hình sự, dân sự, Hôn nhân, Đất đai
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Số năm kinh nghiệm: 8
  • Số bài tư vấn : 510
  • Hỗ trợ tư vấn   1900.6162 (Máy lẻ 201)

Quá trình học tập

 2013 - 2015: Làm chuyên viên hỗ trợ pháp lý Tại công ty Luật TNHH Minh Khuê. Nhiệm vụ chính:

- Hướng dẫn khách hiểu hiểu và áp dụng pháp luật qua tổng đài, qua thư tư vấn, tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng các vấn đề hôn nhân, dân sự, hình sự, lao động, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng....

- Giúp việc cho Luật sư về các vấn đề như: Rà soát, xây dựng mới hợp đồng, văn bản theo yêu cầu khách hàng: Hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thi công công trình…

- Giúp việc cho Luật sư Thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Ly hôn, đăng ký nhãn hiệu, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

- Nghiên cứu hồ sơ của khách và đưa phương án giải quyết như về vấn đề lao động, đất đai.

- Giúp việc cho Luật sư :Tham gia hướng dẫn kỹ năng tư vấn cho sinh viên, cộng tác viên học việc tại công ty.

- Giúp việc cho Luật sự nghiên cứu, đưa ra những quy định của pháp luât liên quan đến các hồ sơ tranh tụng.

- Giúp việc cho Luật sư : Thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu của khách hàng như: thành lập doanh nghiệp; thủ tục về đăng ký đất đai; hôn nhân gia đình; ...

*2016 -2017: Làm nhân viên phòng pháp chế tại Công ty CP Sông Đà 9

Nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra/tư vấn bản thảo các hợp đồng từ các phòng ban khác, đề xuất ý kiến và thảo luận để hoàn thiện hợp đồng. Đối với các hợp đồng có đề xuất sửa đổi các điều khoản chung từ đối tác hoặc các hợp đồng phức tạp, mẫu hợp đồng mới, gửi cho các cấp quản lý để xem xét/ phê duyệt.
- Phối hợp với phòng Kế toán để kiểm tra các điều khoản thanh toán và/hoặc thuế hợp đồng nước ngoài liên quan đến việc tư vấn hợp đồng.
- Đề xuất với các nhà quản lý để có thêm luật sư tư vấn chuyên nghiệp thuê ngoài nếu cần

- Nghiên cứu, soạn thảo dự thảo xây dựng ,sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

- Đề xuất dự thảo kế hoạch xây dựng ban hành các quy định quản lý nội bộ của công ty.

- Đưa ra ý kiến góp ý dự thảo văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Làm việc nhóm để đưa ra ý kiến thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của công ty trong các lĩnh vực, quy định của quy chế quản lý nội bộ của công ty; các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty về xây dựng, đấu thầu, bất động sản

- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho Ban lãnh đạo.

- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu…

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

- Chủ động xử lý và tham mưu cho ban lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế...

- Tư vấn, chuẩn bị, làm các hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh về quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3.

- Lập các bộ hồ sơ pháp lý, chứng từ cho Công ty và các cơ sở đại diện kinh doanh, đảm bảo không vi phạm pháp luật khi có đoàn kiểm tra, thanh tra.

- Kiểm tra chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch…

- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết các tranh chấp trên tiêu chí tuân thủ tối đa luật pháp hiện hành.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.

- Các công việc khác theo sự phân công công việc của cấp trên.

*2017-2019: Làm chuyên viên pháp chế tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Bằng Thịnh.

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng, rà soát điều lệ, nội quy, quy chế Công ty; Sửa đổi và ban hành nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp với pháp luật.

- Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp visa cho ban lãnh đạo và người lao động, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; thực hiện thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài;

- Làm thủ tục cấp mã số mã vạch cho hàng hóa của công ty, đăng ký nhãn hiệu cho công ty, hướng dẫn giám sát thủ tục thông quan hàng hóa của công ty….

- Soạn thảo các văn bản, nghị quyết, quyết định, biên bản họp của Ban lãnh đạo Công ty;

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản; kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho Ban lãnh đạo.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự của Công ty theo quy chế.

- Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp trước Ban lãnh đạo đối với các công việc được giao.

- Thực hiện các công việc văn phòng khác…

- Cùng quản lý tham gia bàn bác, thỏa thuận để ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Thay mặt công ty làm việc với các cơ quan chức năng như: Công an kinh tế, Sở lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội, thuế....

- Tìm hiểu và tiến hành làm tem mác cho công ty, để hàng hóa công ty có thể được lưu thông trên thị trường.

- Tiến hành đòi nợ, nhắc nhở khách hàng của công ty thực hiện đúng hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký kết với công ty.

- Làm thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa cho ban lãnh đạo.

- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, xin xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động...

- Liên hệ với công an xã/phường để thực hiện thủ tục tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

- Tư vấn về vấn đề chuyển nhượng vốn góp của công ty cho người nước ngoài khác.

- Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của công ty.

- Tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan
- Soạn thảo, chỉnh sửa và kiểm soát về mặt pháp lý các Tờ trình, quyết định, thông báo, văn bản, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận… của Công ty;
- Phối hợp với các phòng, ban có liên quan để rà soát và hoàn thiện các Quy trình, Quy chế nội bộ; soạn thảo và thẩm định pháp lý các văn bản, quyết định hành chính, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của DCG và các công ty con.
- Giải quyết các khiếu nại phát sinh, từ các hợp đồng, các quan hệ dân sự giữa Công ty với đối tác hoặc bên thứ ba;
- Hỗ trợ các đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và tham gia hoạt động tố tụng của Công ty;
- Thực hiện góp ý và/hoặc tham gia xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các chính sách của Công ty theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền
- Làm thư ký tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty.
- Tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo và các Phòng, Ban về phương án xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty và quan hệ giữa Công ty với các cổ đông, đối tác, khách hàng;

Mục tiêu nghề nghiệp: Trở thành một luật sư giỏi và bản thân Luôn luôn trau dồi kiến thức và học hỏi không ngừng.

Bài viết của tác giả

Dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản theo quy định luật hình sự ?

18-09-2021
Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện em đang làm quản lý 1 cửa hàng rèm tại Hà Nội và có thuê 1 bạn sinh viên tên C vào làm việc trả lương theo giờ (không có hợp đồng lao động). Sau đó bạn C đã tự ý nghỉ việc không báo trước sau đó ăn trộm rèm cửa tại cửa hàng đi lắp đặt cho khách hàng

Thu hẹp kinh doanh do dịch bệnh covid -19 nên cho nhân viên thôi việc

16-09-2021
Công ty chỉ thông báo trước 2 tuần và hoàn toàn không có đền bù gì, hợp đồng lao động của em là hợp đồng lao động có thời hạn từ tháng 2/2020 đến 2/2021. Cho em hỏi trong trường hợp này em có thể kiện không và được bồi thường bao nhiêu tiền?

Hướng hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất 2021

16-09-2021
Hiện tại đi hỏi trong xóm cũng không có ai biết, ranh giới cụ thể. Qua đối chiếu hồ sơ địa chính hiện tại hai thửa đất trên đã có giấy chứng nhận 2009, và có đơn xin giao đất và biên bản bàn giao ngoài thực địa từ năm 2005

Cần tỉnh táo khi nhận quà từ nước ngoài gửi về

10-09-2021
Theo em được biết là lô hàng của bạn em gửi cho em đã bị quy phạm luật hải quan, nhân viên hải quan đã cho em biết điều đó vì có kèm theo một số tiền. Vì bạn em là người nước ngoài và không rành lắm về luật hải quan Việt Nam...

Chơi lô đề với các nhà cái online có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

07-09-2021
Lô đề chính là một trò chơi cá cược rất nổi bật và được nhiều người tham gia nhất bởi có cách chơi dễ tham gia lại mang đến cho người chơi cơ hội chiến thắng cao với mức tiền thưởng không hề nhỏ. Đặc biệt với sự ra đời của hình thức lô đề online hiện nay do các nhà cái cá cược cung cấp sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tham gia mọi lúc mọi nơi, rất tiện lợi và an toàn nên càng được nhiều quan tâm. Tuy nhiên, chắc chắn nhiều bạn đang thắc mắc đánh lô đề online có an toàn không và có vi phạm pháp luật không?

Các phương thức đầu thầu theo luật đấu thầu 2013

07-09-2021
Bốn phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư này được quy định từ điều 28-32 của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, Các nhà thầu, nhà đầu tư lựa chọn phương thức đấu thầu phù hợp đối với trường hợp của mình.

Một số điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015

06-09-2021
Là một trong những bộ luật đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện pháp luật hình sự của Nhà nước ta, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Quy định về chuyển khẩu hàng hóa theo Luật thương mại mới nhất

31-08-2021
Hàng hóa ở đây là Máy móc, cụ thể là Máy gia công hoạt động bằng phương pháp phóng điện (hay còn gọi là máy EDM) và trị giá mua bán không bao gồm phí dịch vụ lắp đặt. Nhằm giảm bớt chi phí vận chuyển hàng, A yêu cầu nhà máy Trung Quốc giao hàng thẳng đến Nhật Bản cho khách B

Tổ chuyên gia có được phép lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

31-08-2021
Tổ chuyên gia ngoài nhiệm vụ thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất...thì Tổ chuyên gia đấu thầu được giao lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu để trình Tổ thẩm định và trình Giám đốc phê duyệt phát hành để đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia.

Phân chia di sản thừa kế là tiền bảo hiểm

31-08-2021
Chồng tôi mua bảo hiểm ABC năm 2017 nhưng đến năm 2019 chúng tôi mới kết hôn. Nghĩa là, 2 năm chưa kết hôn là tiền anh ấy đóng, 2 năm khi kết hôn là tiền 2 vợ chồng tôi. Vì chồng tôi mua bảo hiểm khi anh ấy chưa kết hôn nên anh ghi ở mục người thụ hưởng là bản thân anh ấy.

Công ty sẽ phải đề bù như thế nào nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động năm 2021

31-08-2021
Hợp đồng đầu tiên tôi ký 2 năm, từ tháng 12 năm 2017, đên tháng 11 năm 2019. Sau đó tôi ký tiếp hợp đồng thứ 2 từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2022 (hợp đồng 3 năm) Đến nay tổng thời gian tôi đã làm việc liên tục tại công ty là 3 năm 8 tháng. ngày 14 tháng 7 năm 2021
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook