1. Phát huy cao nguồn lực đất đai, bảo đảm lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Phát triển đất đai và quản lý tài nguyên đất đai đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của một quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy tối đa nguồn lực đất đai không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách mà còn là một thách thức đối với Chính phủ và các cơ quan chức năng. Hơn nữa, việc đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp càng trở nên quan trọng trong bối cảnh xã hội ngày càng phức tạp và đa dạng. Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã là một bước quan trọng, tạo ra cơ hội để đánh giá lại chính sách và pháp luật về đất đai, từ đó đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất đai và đảm bảo rằng mọi quyết định đều mang lại lợi ích cho cả Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong quản lý và điều chỉnh chính sách, đồng thời cũng đòi hỏi sự công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại Hội nghị và nhấn mạnh việc tiếp tục bám sát chủ trương và đường lối của Đảng, cũng như những quy định của Hiến pháp và các Nghị quyết của Đại hội XIII. Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh về việc giải quyết các vấn đề cụ thể trong từng giai đoạn, đồng thời bảo đảm rằng các biện pháp đề xuất đều phải được đánh giá kỹ lưỡng về tác động và hiệu quả trước khi triển khai. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của báo cáo của Thủ tướng là việc nhấn mạnh vai trò của thị trường trong việc điều chỉnh các quan hệ đất đai. Điều này đồng nghĩa với việc phải tạo ra môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, đồng thời cũng phải đảm bảo rằng quản lý đất đai vẫn được thực hiện một cách công bằng và minh bạch.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý đến việc phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, đặc biệt là Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Việc bồi thường và tái định cư cũng phải được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo rằng cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng tiêu cực khi có các dự án phát triển mới. Trong tương lai, việc tiếp tục thảo luận và đàm phán để đạt được sự đồng thuận cao về các biện pháp cụ thể cũng sẽ là một điểm quan trọng. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong quản lý và điều chỉnh chính sách, đồng thời cũng đòi hỏi sự công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện.

Như vậy, việc phát huy tối đa nguồn lực đất đai và đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp là một nhiệm vụ không chỉ cấp bách mà còn đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và công bằng trong quản lý và điều chỉnh chính sách. Chỉ khi thực hiện được điều này, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu của việc phát triển đất nước một cách toàn diện và bền vững.

2. Nguyên nhân của việc cần tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai?

Trải qua gần một thập kỷ triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, chúng ta đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kể trong việc khai thác và quản lý nguồn lực đất đai của đất nước. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, và đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức mà chúng ta phải đối mặt.

Một trong những vấn đề chính là sự chưa đồng đều trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, và tái định cư. Lợi ích của Nhà nước và người dân chưa được bảo đảm tương xứng, đồng thời, nguồn lực đất đai vẫn chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả nhất. Cùng với đó, thị trường bất động sản còn thiếu tính ổn định và lành mạnh, và thâm nhập của thị trường "ngầm" là một vấn đề tiềm ẩn. Bên cạnh đó, tình hình khiếu nại, tố cáo, và tranh chấp liên quan đến đất đai còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của những hạn chế này là đa dạng và phức tạp. Một phần lớn đến từ sự không đồng nhất trong các chính sách và pháp luật về đất đai qua các giai đoạn phát triển. Sự thay đổi liên tục trong chính sách này đã tạo ra sự không rõ ràng và không ổn định trong việc áp dụng và thực thi các quy định. Bên cạnh đó, thể chế quản lý vẫn chưa đạt được sự đồng bộ và sự thể chế hóa chậm chạp. Việc thực thi các chính sách và quy định còn thiếu nghiêm túc, và ý thức về tuân thủ pháp luật trong cộng đồng còn hạn chế.

Thêm vào đó, khả năng kiểm tra, giám sát, và xử lý các hành vi vi phạm vẫn chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Cơ cấu tổ chức và năng lực của các cơ quan liên quan cũng còn nhiều hạn chế, và thậm chí có sự lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tiếp tục hoạt động tham nhũng.

Với những thách thức và hạn chế trên, việc đổi mới chính sách và pháp luật về đất đai không chỉ là tất yếu mà còn là một nhiệm vụ cấp bách. Đây là bước quan trọng để đảm bảo rằng nguồn lực đất đai của đất nước được sử dụng một cách hiệu quả, công bằng và bền vững, đồng thời đảm bảo rằng mọi quyết định và biện pháp đều mang lại lợi ích cho cả Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

3. Quy hoạch sử dụng đất trong định hướng đổi mới hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai

Căn cứ  theo Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2012 quy định về quy hoạch sử dụng đất trong định hướng đổi mới hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai như sau:

Để tiếp tục thúc đẩy quá trình đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, một trong những điểm quan trọng nhất là việc quy hoạch sử dụng đất. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta cần tập trung vào việc nâng cao tính liên kết và đồng bộ giữa các kế hoạch và quy hoạch liên quan đến sử dụng đất. Điều này bao gồm việc tổng hợp, cân đối và phân bổ đất đai một cách hợp lý, đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả cho các mục đích khác nhau trong mỗi khu vực và đơn vị hành chính.

Một phần quan trọng trong việc này là đảm bảo rằng các kế hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, lĩnh vực khác liên quan đến sử dụng đất phải phù hợp với các mục tiêu và chỉ tiêu đã được xác định trong quy hoạch tổng thể. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cũng cần phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế của các dự án đầu tư và các ngành, lĩnh vực khác, từ đó cung cấp căn cứ cho việc quyết định của Nhà nước về việc thu hồi, cho thuê hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, việc kiểm tra và giám sát việc thực thi các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cũng cần được tăng cường, từ cấp Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, việc quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là một ưu tiên quan trọng. Các trường hợp vi phạm quy hoạch sử dụng đất cũng cần được xử lý một cách nghiêm túc và không để lại kẽ hở.

Đồng thời, để khuyến khích đầu tư vào xây dựng hạ tầng và phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chúng ta cần tạo ra cơ chế và chính sách thu hút đầu tư phù hợp. Điều này bao gồm việc di dời các cơ sở sản xuất và các đơn vị sự nghiệp ra khỏi các trung tâm thành phố, nhất là các thành phố lớn, để giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng đất theo quy định.

Như vậy việc đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đòi hỏi sự tập trung và phối hợp chặt chẽ từ các cấp quản lý, từ Trung ương đến địa phương. Chỉ thông qua sự hợp tác chặt chẽ này, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiệu quả và bền vững, đáp ứng được các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm bài viết sau đây: Chính sách mới về đất đai, xây dựng, nhà ở có hiệu lực từ 2023?