1. Chức năng của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố 

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý an ninh quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực Hải quan. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được chi tiết rõ trong Quy chế hoạt động theo Điều 1 Quy chế, được ban hành kèm theo Quyết định 1012/QĐ-TCHQ năm 2016

Theo đó, Ban Chỉ đạo có chức năng chính là tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong việc chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, và kiểm tra các đơn vị thuộc ngành Hải quan trong công tác phòng, chống khủng bố. Điều này có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo an toàn và bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa đến từ hoạt động khủng bố.

Chức năng tham mưu của Ban Chỉ đạo là một yếu tố then chốt, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đưa ra các quyết định có hiệu quả và phù hợp trong việc đối phó với tình hình an ninh phức tạp. Ban Chỉ đạo không chỉ đóng vai trò như một cơ quan tư vấn mà còn tham gia tích cực vào quá trình đôn đốc, hướng dẫn, và đào tạo đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực phòng, chống khủng bố.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 2 của Quyết định 3642/QĐ-TCHQ ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố. Các nhiệm vụ này bao gồm việc đề xuất, kiểm tra, và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố tại các đơn vị trong ngành Hải quan.

Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Chỉ đạo còn liên tục cập nhật thông tin về tình hình an ninh quốc gia và quốc tế liên quan đến khủng bố. Điều này giúp cung cấp cơ sở thông tin chính xác và kịp thời để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thể đưa ra quyết định linh hoạt, dựa trên những thông tin đáng tin cậy.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có thể tham gia vào việc xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự trong ngành Hải quan, nhằm đảm bảo họ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Điều này là quan trọng để nâng cao khả năng đối phó và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động khủng bố.

Tóm lại, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia thông qua việc tham mưu, đôn đốc, và kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực Hải quan. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo không chỉ giúp đảm bảo an ninh tại cửa khẩu quốc gia mà còn đóng góp vào hệ thống an ninh toàn cầu

 

2. Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan hoạt động theo một số nguyên tắc cụ thể, nhằm đảm bảo hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực Hải quan. Các nguyên tắc này được quy định tại Điều 2 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo Quyết định 1012/QĐ-TCHQ năm 2016.

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc kiêm nhiệm, tức là đồng thời tham gia vào công tác chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ phòng, chống khủng bố. Điều này giúp tạo ra sự linh hoạt và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng. Sự kiêm nhiệm này còn bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa có thể xuất hiện.

Thứ hai, Ban Chỉ đạo thực hiện sự tổ chức và thảo luận tập thể trong quá trình ra quyết định. Việc này đặt ra nguyên tắc về tính đồng thuận và sự tương tác tích cực giữa các thành viên. Quyết định về nội dung, chương trình, và kế hoạch về phòng, chống khủng bố của ngành Hải quan được đưa ra thông qua quá trình thảo luận tập thể, nâng cao tính minh bạch và công bằng trong quá trình đưa ra quyết định.

Thứ ba, mỗi thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, và triển khai công tác phòng, chống khủng bố theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Điều này đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ một cách có kỷ luật và có hiệu quả, với sự chủ động và trách nhiệm cá nhân của từng thành viên.

Cuối cùng, ý kiến tham gia của các thành viên trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo đồng thời được coi là ý kiến chính thức của đơn vị mà thành viên đó là lãnh đạo. Điều này đặt ra nguyên tắc về tính cá nhân hóa và trách nhiệm về quyết định của từng thành viên, nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình thảo luận và ra quyết định.

Tóm lại, nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan không chỉ đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả mà còn đặt ra những nguyên tắc cơ bản về sự phối hợp, tính đồng thuận, và trách nhiệm cá nhân, từ đó đảm bảo công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực Hải quan diễn ra một cách hiệu quả và an toàn

 

3. Quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong lĩnh vực Hải quan. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo được chi tiết rõ trong Điều 3 của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo Quyết định 1012/QĐ-TCHQ năm 2016.

Trước hết, Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Điều này đặt ra một trách nhiệm lớn đối với Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc đảm bảo rằng mọi hoạt động và quyết định của Ban đều đạt được hiệu suất cao và đáp ứng đúng với mục tiêu của Hải quan trong phòng, chống khủng bố.

Một nhiệm vụ khác quan trọng của Trưởng Ban Chỉ đạo là phê duyệt thành viên Ban chỉ đạo và quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo cũng như thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo khi cần thiết. Quyền này giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và duy trì một đội ngũ chuyên gia đầy đủ năng lực để đối phó với các thách thức an ninh phức tạp và đa dạng.

Cuối cùng, Trưởng Ban Chỉ đạo có quyền triệu tập, chủ trì (hoặc ủy quyền cho các Phó trưởng Ban chỉ đạo triệu tập, chủ trì) các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Điều này đảm bảo sự tổ chức hợp lý và linh hoạt trong quá trình đưa ra các quyết định chiến lược và thực hiện các biện pháp cụ thể trong công tác phòng, chống khủng bố.

Tóm lại, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan không chỉ có nhiệm vụ lãnh đạo mà còn được trang bị quyền hạn quan trọng nhằm đảm bảo sự hiệu quả và linh hoạt trong công tác an ninh quốc gia của Hải quan. Điều này là quan trọng để đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp trong lĩnh vực phòng, chống khủng bố

 

4. Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố họp thường kỳ bao nhiêu tháng một lần

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan thiết lập một chế độ làm việc đều đặn và có kỳ họp thường kỳ được quy định cụ thể theo Điều 6 Quy chế hoạt động, theo Quyết định 1012/QĐ-TCHQ năm 2016.

Theo đó, Ban Chỉ đạo họp thường kỳ 6 tháng một lần. Kỳ họp này giúp đảm bảo sự liên tục và đều đặn trong việc đánh giá, đề xuất, và thực hiện các biện pháp phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực Hải quan. Việc họp thường kỳ định kỳ cũng giúp Ban Chỉ đạo cập nhật thông tin, đánh giá tình hình an ninh, và điều chỉnh chiến lược theo hướng phát triển.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Điều này mang lại sự linh hoạt và khả năng đối phó nhanh chóng với các tình huống khẩn cấp hoặc thách thức mới trong lĩnh vực phòng, chống khủng bố.

Thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, chuẩn bị nội dung cần thiết và đảm bảo sự hiệu quả của cuộc họp. Trong trường hợp không thể tham dự, thành viên có thể ủy quyền nhưng phải chịu trách nhiệm đầy đủ về ý kiến tham gia của người được ủy quyền, đồng thời thông báo cho bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp và báo cáo cho Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, người chịu trách nhiệm hỗ trợ Trưởng Ban Chỉ đạo, cũng tham gia vào các cuộc họp thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu. Họ có nhiệm vụ báo cáo đầy đủ và kịp thời về các nội dung được thảo luận và ý kiến kết luận trong cuộc họp.

Tóm lại, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan, với kỳ họp thường kỳ 6 tháng một lần, nhấn mạnh sự đều đặn và có tổ chức, giúp đảm bảo sự hiệu quả và linh hoạt trong công tác phòng, chống khủng bố, đồng thời đáp ứng nhanh chóng với những biến động của môi trường an ninh

Bài viết liên quan: 

Quyết định 1012/QĐ-TCHQ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan 2016

Bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng chống khủng bố được thực hiện khi nào?

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, nội dung gây nhầm lẫn, thiếu sót khách hàng hãy liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ