1. Báo cáo thu, nộp Đảng phí là báo cáo gì?

Mẫu báo cáo thu nộp Đảng phí là tài liệu quan trọng để quản lý, giám sát việc thu nộp Đảng phí của Đảng viên thuộc tổ chức cơ sở Đảng bao gồm Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở. Mẫu báo cáo này phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc và thủ tục hiện hành của bên liên quan đến việc thu và thanh toán phí bên. Mục đích của mẫu báo cáo này là để báo cáo với cơ quan Đảng cấp trên về tình hình thu nộp Đảng phí của đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng. Báo cáo có thông tin chi tiết về số lượng đảng viên, số tiền đã thu và số tiền đã nộp vào kho bạc của Đảng. Báo cáo cũng phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tránh sai sót hay gian lận trong việc thu nộp đảng phí.

Ngoài ra, mẫu báo cáo thu chi đảng phí phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật và quy định về bảo mật thông tin của Đảng. Thông tin cá nhân của đảng viên và các khoản thu nộp đảng phí phải được giữ kín và bí mật, chỉ tiết lộ khi cần thiết và được điều lệ đảng và pháp luật cho phép. Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí có vai trò quan trọng trong việc ghi chép và tổng kết quá trình thực hiện nộp đảng phí của các đảng viên theo quy định. Trong quá trình hoạt động của Đảng, các đảng viên đóng đảng phí hàng tháng trực tiếp cho chi bộ. Tuy nhiên, để có được cái nhìn toàn diện về việc thu nộp đảng phí của cả tổ chức cơ sở Đảng (bao gồm đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở), các tổ chức này sẽ lập báo cáo thu nộp đảng phí theo tháng hoặc theo quý và gửi lên cấp trên để tổng kết.

Việc lập báo cáo thu nộp đảng phí đúng quy định và đầy đủ thông tin sẽ giúp cho các cấp uỷ đảng có cái nhìn toàn diện về tình hình thu nộp đảng phí của cả tổ chức cơ sở Đảng và từ đó đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp để quản lý, điều hành hoạt động đảng của toàn Đảng.

 

2. Mẫu báo cáo thu, nộp Đảng phí chi tiết mới nhất

>>> Tải ngay: Mẫu báo cáo thu, nộp Đảng phí chi tiết mới nhất

Đơn vị báo cáo: Chi bộ Xã A

Đơn vị nhận báo cáo: Đảng ủy Xã A

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

BÁO CÁO THU – NỘP ĐẢNG PHÍ

Tháng 7 năm 2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mã số

Đảng bộ Xã, Phường, Thị trấn

Đảng bộ Doanh nghiệp

Đảng bộ khác

Cộng

Ghi chú

A

B

C

D

1

2

3

4=1+2+3

E

I

Tổng số Đảng viên đến cuối kỳ báo cáo

Người

01

 10

1

 Không

 11

 

II

Đảng phí đã thu được từ chi bộ của cấp báo cáo

Đồng

 

 1.000.000.000

 200.000.000

 

 1.200.000.000

 

1

Kỳ báo cáo

Đồng

02

 1,200,000

 500,000

 

 1.700.000

 

2

Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

Đồng

03

 500,000

 

 350,000

 850.000

 

III

Đảng phí trích giữ lại ở các cấp

Đồng

 

 100,000

 200,000

 350,000

 650.000

 

1

Kỳ báo cáo (05+06+07)

Đồng

04

 800,000

 100,000

 

 900.000

 

1.1

Chi bộ, đảng bộ bộ phận

Đồng

05

 200,000

 

 

 200,000

 

1.2

Tổ chức cơ sở đảng

Đồng

06

 100,000

 200,000

 

 300.000

 

1.3

Cấp trên cơ sở

Đồng

07

 50,000

 50.000

 

 100.000

 

2

Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (09+10+11)

Đồng

08

 700.000

 

 

 700.000

 

2.1

Chi bộ, đảng bộ bộ phận

Đồng

09

 

 400,000

 

 400,000

 

2.2

Tổ chức cơ sở đảng

Đồng

10

 250,000

 400,000

 

 650.000

 

2.3

Cấp trên cơ sở

Đồng

11

 150,000

 250,000

 

 400.000

 

IV

Đảng phí nộp cấp trên của cấp báo cáo

Đồng

 

 

 950,000

 

 950,000

 

1

Số phải nộp kỳ báo cáo (02-04)

Đồng

12

 2,000,000

 

 2,000,000

 4.000.000

 

2

Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (03-08)

Đồng

13

 

 50,000

 

 50,000

 

3

Số nợ còn chưa nộp cấp trên đến cuối kỳ báo cáo

Đồng

14

 950,000

 

 50,000

 1.000.000

 

 

Người lập bảng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Khánh Trang, ngày 10 tháng 8 năm 2023

T/M Cấp uỷ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

3. Hướng dẫn lập mẫu báo cáo thu, nộp Đảng phí 

Mẫu báo cáo thu nộp đảng phí mới sẽ cung cấp thông tin chi tiết, minh bạch hơn, đảm bảo tính chính xác, nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi, quản lý việc thu nộp đảng phí của đảng viên. Cụ thể, mẫu báo cáo gồm các thông tin sau:

- Đơn vị báo cáo và thông tin đơn vị báo cáo:

+ Đơn vị báo cáo: Tên tổ chức cơ sở đảng, bao gồm đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở.

+ Đơn vị nhận báo cáo: Tên đảng bộ cấp trên, bao gồm cấp huyện, thành phố trực thuộc trung ương, cấp tỉnh và cấp trung ương.

- Tiêu đề "Đảng Cộng sản Việt Nam" nói cho rõ là báo cáo tình hình thu nộp Đảng phí của các tổ chức cơ sở Đảng.

- Tên báo cáo và Báo cáo Tháng hoặc Quý: để xác định và phân biệt các báo cáo từ các khoảng thời gian khác nhau.

- Nội dung báo cáo chi tiết: Cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình thu, nộp đảng phí của đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể, như sau: 

+ Tổng số đảng viên cuối kỳ báo cáo: Số đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng cuối kỳ báo cáo.

+ Đảng phí Chi bộ báo cáo thu: Số tiền đảng phí mà Chi bộ cấp báo cáo thu của đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng.

+ Các cấp đảng phí bị truy thu: Số tiền đảng phí bị truy thu ở cấp ủy đảng cấp trên.

+ Đảng phí cấp trên: Là số tiền đảng phí mà tổ chức cơ sở đảng nộp cho cấp uỷ cấp trên.

- Cuối cùng, báo cáo phải được xác thực và ký tên để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của nó. Cụ thể:

+ Ngày tạo báo cáo: Quy định thời gian tạo báo cáo.

+ Chữ ký thay mặt cấp ủy: để xác nhận báo cáo đã được thông qua và được cấp ủy cấp trên thông qua.

+ Họ, tên, chữ ký của người lập tờ trình: xác nhận tính chính xác và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc lập tờ trình.

Tất cả các thông tin trên sẽ được liệt kê và trình bày đầy đủ, rõ ràng trên Mẫu Báo Cáo Thu nộp Đảng phí. Việc chấp hành các quy định, chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu nộp đảng phí, đồng thời tăng cường kỷ luật, trách nhiệm của đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng. Việc lập báo cáo thu nộp đảng phí là một hoạt động quan trọng trong việc quản lý và tổ chức Đảng. Để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo, cần lưu ý các điểm sau:

1. Chọn đúng mẫu báo cáo: Đảm bảo sử dụng mẫu báo cáo thu nộp đảng phí mới đúng quy định của Đảng để đảm bảo tính chuẩn mực và đáng tin cậy của báo cáo.

2. Tập hợp đầy đủ thông tin: Tập hợp và kiểm tra thông tin về tổng số Đảng viên đến cuối kỳ báo cáo, đảng phí đã thu được từ chi bộ của cấp báo cáo, đảng phí trích giữ lại ở các cấp, đảng phí nộp cấp trên của cấp báo cáo.

3. Xác định thời gian báo cáo: Chọn đúng thời điểm lập báo cáo để đảm bảo tính chính xác của thông tin báo cáo. Thông tin trong báo cáo phải phản ánh thực trạng vào thời điểm xác định.

4. Thẩm định và xác nhận: Trước khi lập báo cáo, cần phải thẩm định và kiểm tra lại các thông tin cần thiết. Báo cáo sau đó cần được chứng thực và ký tên bởi người có thẩm quyền để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo.

5. Bảo mật thông tin: Cần đảm bảo tính bảo mật của thông tin trong quá trình lập báo cáo thu nộp đảng phí, đặc biệt là với các thông tin nhạy cảm như số tiền đảng phí. Thông tin này chỉ được tiết lộ và sử dụng cho mục đích quản lý và giám sát Đảng phí.

6. Tăng cường giám sát và đánh giá: Cần tăng cường giám sát và đánh giá quá trình thu nộp đảng phí để đảm bảo tính kỷ luật và trách nhiệm của các Đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng. Giám sát sẽ đảm bảo rằng quá trình thu nộp đảng phí diễn ra theo quy định và không có sai sót hay lạm thu.

Việc tuân thủ và thực hiện đúng các quy tắc và thủ tục lập báo cáo thu nộp đảng phí sẽ góp phần quan trọng vào việc quản lý hiệu quả và duy trì tính kỷ luật trong hoạt động của Đảng.

Quý khách có nhu cầu xem thêm nội dung sau: Có phải đóng Đảng phí khi nghỉ thai sản không ? Chế độ nghỉ thai sản. Nếu bạn đang gặp bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào, chúng tôi rất khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 19006162 để được tư vấn và giải đáp chi tiết. Nếu bạn muốn gửi yêu cầu của mình qua email, vui lòng gửi đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Sự quan tâm và theo dõi của bạn rất được đánh giá cao bởi chúng tôi.