1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 312/2016/TT-BTC, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (tiếng Anh: Deposit Insurance of Vietnam - DIV) là một tổ chức tài chính nhà nước tại Việt Nam. Đây là một tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của tổ chức này. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được công nhận là một tư cách pháp nhân, có con dấu, và tài khoản riêng theo pháp luật Việt Nam.

Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không vì mục tiêu lợi nhuận, điều này có nghĩa rằng tổ chức này không hoạt động để kiếm lời và tạo lợi nhuận, mà mục tiêu chính là bảo đảm an toàn cho vốn của người gửi tiền và tự bù đắp chi phí hoạt động để đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính trong trường hợp có sự cố xảy ra trong hệ thống ngân hàng, dẫn đến việc giảm mất mát của người gửi tiền.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp bảo hiểm cho tiền gửi của các cá nhân và tổ chức tại các ngân hàng và tổ chức tài chính được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua sắm, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ hoạt động của mình theo nguyên tắc nào?

Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 312/2016/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 20/2020/TT-BTC), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) phải tuân theo các nguyên tắc và quy định về việc mua sắm và đầu tư vào tài sản cố định như sau:

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm theo dõi và quản lý toàn bộ vốn và tài sản hiện có. Phải thực hiện hạch toán tài sản theo chế độ kế toán và thống kê hiện hành, đảm bảo rằng tình hình biến động vốn và tài sản trong quá trình hoạt động được phản ánh đầy đủ, chính xác, và kịp thời. Các quy định rõ ràng về trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân đối với các trường hợp làm thất thoát vốn, hư hỏng, mất mát tài sản cũng phải được định rõ.

Việc đầu tư và mua sắm tài sản cố định phải tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Điều này đảm bảo rằng DIV chỉ được thực hiện các giao dịch mua sắm và đầu tư theo quy định của pháp luật và theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thường áp dụng cho các tổ chức tài chính nhà nước hoặc các tổ chức có sự tham gia trực tiếp của Nhà nước, và Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của tổ chức này. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và mô hình này đảm bảo rằng việc đầu tư và mua sắm tài sản cố định của DIV sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc và quy định pháp luật, đồng thời giữ cho hoạt động của DIV trong phạm vi ràng buộc pháp lý và quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn và ổn định của vốn và tài sản của tổ chức này.

Giới hạn về việc đầu tư và mua sắm tài sản cố định cũng được quy định. Giá trị còn lại của tài sản cố định không được vượt quá 30% giá trị vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển hạch toán trên sổ sách kế toán của DIV. Điều này giới hạn việc tiêu dùng vốn và tài sản vào tài sản cố định, đảm bảo tính ổn định và an toàn của hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó thì việc mà giới hạn về việc đầu tư và mua sắm tài sản cố định là một quy định quan trọng để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV). Việc xác định rõ ràng giới hạn này giúp đảm bảo rằng DIV không sử dụng quá mức lớn của vốn và tài sản để đầu tư vào tài sản cố định, điều này có thể giảm nguy cơ mất mát và không đảm bảo tính an toàn của người gửi tiền. Theo quy định, giá trị còn lại của tài sản cố định sau khi đầu tư không được vượt quá 30% giá trị vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển hạch toán trên sổ sách kế toán của DIV. Điều này có nghĩa rằng DIV chỉ được đầu tư một phần nhỏ của tài sản vào tài sản cố định, trong mức giới hạn được quy định, để đảm bảo tính an toàn và ổn định của hoạt động và để đảm bảo rằng nguồn vốn còn lại có thể được sử dụng cho các mục tiêu khác như bảo hiểm tiền gửi. 

Mọi quyết định về việc đầu tư và mua sắm tài sản cố định phải tuân theo các quy định của Nhà nước và phải được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị của DIV. Điều này đảm bảo tính tiết kiệm, chống lãng phí, và đảm bảo rằng việc đầu tư này nằm trong phạm vi kế hoạch năm của tổ chức.

Như vậy, theo quy định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua sắm, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ hoạt động của mình theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 30% giá trị vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển hạch toán trên sổ sách kế toán.

Lưu ý: Việc đầu tư và mua sắm tài sản cố định phải tuân thủ các quy định của Nhà nước, đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí và trong phạm vi kế hoạch năm được Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Bảo toàn vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện bằng các biện pháp nào?

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 312/2016/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 20/2020/TT-BTC), để bảo toàn vốn của Nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV), các biện pháp sau đây được quy định:

- Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối chênh lệch thu chi, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật: Điều này đảm bảo rằng DIV thực hiện quản lý tài chính, quản lý vốn và tài sản một cách hiệu quả, tuân theo quy định và luật lệ liên quan để đảm bảo tính an toàn và bảo toàn vốn của Nhà nước.Thực hiện chế độ quản lý tài chính và kế toán đúng quy định giúp DIV duy trì tính minh bạch trong quản lý vốn và tài sản. Điều này là quan trọng để đảm bảo rằng mọi giao dịch và hoạt động tài chính của tổ chức đều được ghi nhận và báo cáo một cách chính xác.

- Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật: DIV phải mua bảo hiểm cho tài sản của mình theo quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc thất thoát về tài sản, tổ chức sẽ được bảo hiểm và không phải chịu mất mát lớn. Mua bảo hiểm cho tài sản của DIV giúp đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra sự cố như thiệt hại, hỏng hóc, mất mát tài sản do các nguyên nhân như hỏa hoạn, thiên tai, hoặc hành vi gian lận, tổ chức sẽ được bảo hiểm. Điều này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của các sự cố đối với tài sản và hoạt động của DIV.  Mua bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro mất mát tài sản, và trong trường hợp xảy ra mất mát, tổ chức sẽ được bồi thường một phần hoặc toàn bộ giá trị tài sản theo điều kiện và khoản bảo hiểm. Điều này giúp đảm bảo rằng DIV không phải chịu mất mát lớn trong trường hợp khẩn cấp.

- Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định tại điểm 1.9 khoản 1 Điều 19 Thông tư này: DIV phải đảm bảo rằng các tài sản bị tổn thất hoặc các khoản nợ không thể thu hồi được xử lý kịp thời. Ngoài ra, phải tuân thủ quy định về việc trích lập các khoản dự phòng rủi ro để đối phó với những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

- Các biện pháp khác về bảo toàn vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật: DIV cũng phải thực hiện các biện pháp khác mà pháp luật quy định để bảo toàn vốn của Nhà nước trong tổ chức này.

Tất cả các biện pháp này cùng nhau giúp đảm bảo tính an toàn và ổn định của vốn và tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và bảo toàn vốn của Nhà nước.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Phí bảo hiểm tiền gửi là gì ? Quy định về mức phí bảo hiểm tiền gửi ?