Căn cứ vào Điều 212 Bộ luật Lao động năm 2019, nội dung quản lý nhà nước về lao động, bao gồm:

Một là, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lao động.

Hai là, theo dõi, thông kê, cung cấp thông tin về cung cầu và biến động cung, cầu lao động; quyết định chính sách tiền lương đối với người lao động; quyết định chính sách, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, phân bố và sử dụng lao động toàn xã hội, giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề; xây dựng khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia, khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ thuộc giáo dục nghề nghiệp. Quy định danh mục nghề chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc có chứng chì kỹ năng nghề quốc gia.

Ba là, tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động; thông kê, thông tin về lao động và thị trường laođộng, về mức sông, tiền lương và thu nhập của người lao động; quản lý lao động về số lượng, chất lượng và biến động lao động.

Bôn là, xây dựng các cơ chế, thiết chế hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; thúc đẩy việc áp dụng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với người làm việc không có quan hệ lao động; thực hiện việc đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Năm là, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động; giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

Sấu là, hợp tác quốc tế về lao động.

Như vậy, với quy định ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lao động sẽ bảo đảm xây dựng thể chế phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước về lao động.

Các quy định về theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về cung cầu và biến động cung, cầu lao động; quyết định chính sách, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, phân bố và sử dụng lao động toàn xã hội, giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề; xây dựng khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia, khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ thuộc giáo dục nghề nghiệp. Quy định danh mục nghề chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là nhằm phục vụ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Các quy định về tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động; thống kê, thông tin về lao động và thị trường lao động, về mức sống, tiền lương và thu nhập của người lao động; quản lý lao động về số lượng, chất lượng và biến động lao động; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động; giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng các cơ chế, thiết chê hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; thúc đẩy việc áp dụng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với người làm việc không có quan hệ lao động; thực hiện việc đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; quyết định chính sách tiền lương đối với người lao động nhằm bảo đảm duy trì, ổn định và làm lành mạnh môi trường lao động, quan hệ lao động và môì quan hệ giữa người làm việc với người sử dụng người làm việc không có quan hệ lao động.

Với quy định hợp tác quốc tế về lao động nhằm mồ rộng quan hệ quốc tế, mở rộng thị trường lao động để bảo đảm công ăn, việc làm, nâng cao kỹ năng, tay nghề, cung cách làm việc để người lao động có nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

So với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 235), thì Bộ luật Lao động năm 2019 có những điểm mới nổi bật sau đây:

- Quyết đỉnh chính sách tiền lương đối với người lao động.

Với quy định mới này sẽ bảo đảm quyền lợi về tiền lương của người lao động, hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động.

* Quản lý lao động về số lượng, chất lượng và biến động lao động.

Với quy định mới này sẽ góp phần duy trì, ổn định và làm lành mạnh môi trường lao động.

* Thúc đẩy việc áp dụng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với người làm việc không có quan hệ lao động; thực hiện việc đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Với quy định mới này sẽ giúp duy trì, ổn định mới quan hệ làm việc giữa người làm việc không có quan hệ lao động với người sử dụng người làm việc; bảo đảm quyền của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.