Căn cứ vào khoản 3 Điều 78 Bộ luật Lao động năm 2019, thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ưốc lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Như vậy, với quy định giới hạn thời hạn có hiệu lực của thỏa ước tối đa là 03 năm nhằm bảo đảm khi điều kiện thực tế thay đổi thì các bên phải xây dựng lại thỏa ước lao động tập thể (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tiễn.