Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý về xóa tên đảng viên

- Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam năm 2011

- Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

- Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng

- Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

- Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên

2. Các trường hợp đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách Đảng

Tại Khoản 1 Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định các trường hợp sau:

- Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

- Đảng viên không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;

- Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên;

- Đảng viên tự hủy thẻ đảng viên;

- Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;

- Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;

- Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, trong Quy định cũng có Quy định trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:

- Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương;

- Không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

3. Trình tự xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên

Việc xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên được quy định tại Mục 11 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cụ thể như sau:

- Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.

Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xoá tên đảng viên.

- Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xoá tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét theo hướng dẫn tại Điểm 4.6, Mục 4 của Hướng dẫn này.

- Giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên:

Thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách

Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách được quy định tại Mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cụ thể như sau:

- Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

- Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

- Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.

- Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

4. Không làm hồ sơ chuyển Đảng viên chính thức có bị xóa tên đảng viên?

Kính chào công ty Luật Minh Khuê, mình đang thuộc diện đảng viên dự bị, từ đó nay do dịch bệnh mình không tham gia học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới để chuyển đảng chính thức được. Đến nay thì đã 3 năm rồi thì liệu mình có bị xóa tên khỏi danh sách đảng không? Thời hạn chuyển đảng chính thức là bao lâu theo quy đinh pháp luật? Có được gia hạn thêm thời gian không? Rất mong nhận được giải đáp từ công ty.

Về vấn đề bạn hỏi, Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp như sau:

Về thời hạn chuyển đảng chính thức

Tại Mục 4.2 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 quy định:

4.2- (Khoản 2): Thời điểm công nhận đảng viên chính thức.

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên.

b) Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị.

c) Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc cấp ủy viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên thì báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo đó, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xem xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên. Trường hợp đã hết thời gian 12 tháng dự bị mà bạn không làm hồ sơ để công nhận đảng viên chính thức thì đơn vị đề nghị xóa tên là có căn cứ.

Có được gia hạn thời gian dự bị của đảng viên?

Tại Mục 4 Quy định 29-QĐ/TW 2016 thi hành Điều lệ Đảng, có quy định:

Thời điểm công nhận đảng viên chính thức.

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên.

Như vậy, theo quy định trên thì đảng viên dự bị hết 12 tháng dự bị mà xem xét không đủ điều kiện để công nhận là đảng viên chính thức thì sẽ bị xóa tên, sẽ không được gia hạn thời gian dự bị.

5. Đảng viên từ trần có bị thu hồi thẻ đảng viên không?

Căn cứ Mục 7.1 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành có quy định như sau:

Phát và quản lý thẻ đảng viên

+ Thẻ đảng viên là chứng nhận quan trọng của đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức.

- Đảng viên được công nhận chính thức tại tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao thì do Đảng ủy Bộ Ngoại giao xét, làm thẻ đảng viên.

+ Đảng ủy Bộ Ngoại giao có trách nhiệm quản lý thẻ đảng khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước và trao lại thẻ đảng cho đảng viên khi đảng viên trở về nước.

- Đảng viên từ trần thì gia đình của đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên.

- Đảng viên bị khai trừ, xoá tên và đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm thu lại thẻ đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, thẻ đảng bị thất lạc, mất hoặc làm giả thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy.

- Việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy, theo quy định như trên khi Đảng viên từ trần gia đình đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên. Điều đó có nghĩa là thẻ đảng viên sẽ không bị thu hồi sau khi đảng viên từ trần, gia đình của đảng viên từ trần cũng không có trách nhiệm phải nộp lại thẻ đảng viên.

6. Làm hỏng thẻ đảng có bị kỷ luật không?

Theo quy định hiện hành tại Điểm g Khoản 11, Điểm đ Khoản 2 Điều 11 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì hành vi vi phạm đối với thẻ đảng bị xử lý kỷ luật bao gồm:

- Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích;

- Dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, việc thẻ đảng của bạn bị hỏng là ngoài ý muốn, không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng khi vi phạm về thẻ đảng như trên. Do vậy, việc chi ủy cấp trên trả lời như vậy là không đúng với quy định pháp luật, bạn làm việc lại với chi bộ để được giải đáp chi tiết.

7. Đảng viên vi phạm đang ốm điều trị tại nhà có được hoãn xem xét kỷ luật không?

Căn cứ theo Điều 5 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 quy định về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật như sau:

- Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.

- Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.

Quy định về mắc bệnh hiểm nghèo được hướng dẫn bởi Điều 5 Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 như sau:

“Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật”.

“Bệnh hiểm nghèo” là bệnh nguy hiểm đến tính mạng của người bị mắc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Theo đó, trường hợp đảng viên chỉ mắc bệnh và ở nhà điều trị, bệnh đó không phải là bệnh hiểm nghèo theo định nghĩa trên, thì sẽ không được hoãn việc kỉ luật. Vì vậy, việc kỷ luật sẽ được tiến hành bình thường theo đúng quy định.

Hy vọng rằng bài chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết được phần nào những thắc mắc của mình đối với các quy định pháp luật về đảng viên. Nếu còn vướng mắc nào khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.