Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Luật Viên chức 2010

Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

II. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012: Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:

"Điều 4. Tiền lương và các chế độ phúc lợi khác ghi trong hợp đồng

Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại điểm a khoảm 1 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ_CP bao gồm:

>> Xem thêm:  Tiền lương là gì ? Tiền lương tối thiểu là gì ?

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ Luật lao động tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ_CP.

Việc trả lương cho NLĐ phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 96 BLLĐ:

"Điều 96. Nguyên tắc trả lương

>> Xem thêm:  Thù lao là gì ? Quy định pháp luật về thù lao

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương."

NLĐ được trả lương theo hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán do NSDLĐ lựa chọn. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản. Kỳ hạn trả lương được quy định tại Điều 95 BLLĐ:

"Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng."

Đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ_CP:

1. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo

a) Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó.

>> Xem thêm:  Hỏi về mẫu đơn xin sinh con thứ ba ? Hình thức kỷ luật khi sinh con thứ ba ?

b) Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm.

c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.

d) Các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu quy định hưởng lương theo bảng lương nào thì xếp lương theo bảng lương đó.

đ) Chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải gắn với việc rà soát, sắp xếp biên chế của các cơ quan, đơn vị; rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; rà soát lại việc xếp lương cũ, những trường hợp đã xếp lương hoặc phụ cấp chức vụ chưa đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền thì chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) theo đúng quy định.

2. Nguyên tắc trả lương

Việc trả lương phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nguồn trả lương (từ ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ và từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật dùng để trả lương) của cơ quan, đơn vị.

3. Nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lương

a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

b) Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ.

....

>> Xem thêm:  Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, nam 62, nữ 60 tuổi?

Em muốn hỏi luật sư là lương cơ bản hàng tháng của em là 3 triệu 6 thì hưởng 60% là được bao nhiêu mỗi tháng ?

Trả lời: 60% của 3 triệu 6 là 2 triệu 160 nghìn đồng.

Em muối hỏi em là giáo viên mới ra trường đi làm được 14 tháng, vào biên chế rồi có giấy quyêt định đoàng hoàng, mức lương 12 tháng đầu em lãnh chỉ có 85% lương, thang thứ 13 em lãnh được 100% 15% lương cua em 12 tháng đầu ( là tiền tấp sự) em có được lãnh không. Em dạy trường tiểu học, em nghe nói là sẻ trả trong vòng 3 tháng nhưng em hỏi kế toán trường em thì lai nói không có tiền đó mà mấy chị trong trường nói có. Em không biết phải làm sao mong được hướng dẫn. Cám ơn.

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 29/2012/NĐ-CP:

"Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ."

Như vậy, rất có thể thời gian 12 tháng đầu bạn làm việc được tính là thời gian tập sự của bạn và bạn chỉ được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng và trong trường hợp này, bạn sẽ không được trả 15% còn lại của 12 tháng này. Tuy nhiên, để xác định 12 tháng này có phải thời gian tập sự hay không, bạn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc của mình (thời gian tập sự có thể kéo dài từ 3 tháng đến 12 tháng).

Xin luật sư tư vấn giúp! Tôi làm ở đơn vị sự nghiệp công lập từ 1995 đến 2011 nhưng đến ngày 01/01/2012 đơn vị tôi chuyển thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân. Chức vụ của tôi là trưởng phòng với mức lương là 3,66 (5/9) tính từ ngày 01/01/2012. Đến ngày 01/4/2014 tôi chuyển công tác đến đơn vị sự nghiệp công lập khác, vậy xin hỏi thời gian xét nâng lương của tôi tính từ ngày 01/01/2012 hay ngày 01/4/2014. Xin luật sư tư vấn giúp, xin cảm ơn.

Bởi vì tại thời điểm 01/01/2012 đơn vị bạn đang làm việc chuyển sang hình thức công ty cổ phần vốn tư nhân do đó chế độ làm việc của người lao động sẽ thay đổi và tuân theo các quy định của pháp luật lao động. Việc bạn chuyển công tác sang một đơn vị sử dụng lao động khác thì vấn đề tiền lương sẽ được giải quyết theo các chế độ quyền lợi của người sử dụng lao động mới. Như vậy, thời gian để xem xét nâng lương cho bạn phải được tính từ ngày 01/4/2014.

>> Xem thêm:  Năm 2021 nghỉ lễ, tết bao nhiêu ngày ? Quy định về tiền thưởng tết ?

Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn thư mã ngạch (01008) tại trường THCS&THPT, tôi đã tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) chuyên ngành Ngữ Văn có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. vậy tôi có thể chuyển từ ngạch nhân viên (mã ngạch 01008) sang ngạch giáo viên (mã ngạch 15a201) được không ? Nếu được thì thủ tục như thế nào ?
Thưa luật sư, tôi hiện tại đang là nhân viên thiết bị của trường trung học phổ thông tại tỉnh Hậu Giang. Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm và khi ra trường tôi được nhận vào làm nhân viên thiết bị tại trường, mã 15.113, sau đó tôi được cử đi học thạc sĩ, và hiện nay tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng từ khi về công tác tại trường đến nay tôi vẫn làm công tác thiết bị và không được tham gia giảng dạy. Tôi muốn hỏi trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp hay không, để được tham gia giảng dạy tôi cần phải đáp ứng những yêu cầu nào không? Tôi xin chân thành cám ơn luật sư

Theo quy định của Luật Viên chức: "Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập." Do đó, nếu trường không có nhu cầu thì bạn sẽ không được chuyển sang vị trí việc làm khác trong đơn vị. Trong trường hợp nhà trường có nhu cầu thì sẽ tổ chức thi tuyển viên chức với vị trí giáo viên còn thiếu hoặc xét tuyển (có thể chuyển từ các vị trí khác của nhân viên trong trường sang). Căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào viên chức. Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (còn gọi là phụ cấp đứng lớp) không áp dụng chế độ này đối với những người không phải là nhà giáo, ở đây là nhân viên thiết bị.

Thưa luật sư em có 1 vấn đề thắc mắc muốn hỏi như sau. Do có quen biết nên người nhà em gửi hồ sơ nhờ người bạn xin giúp vào chi nhánh công ty tư nhân. Nhưng bên giám đốc có đặt vấn đề là phải mất một khoản phí 9 triệu đồng. Bạn em có gọi điện xin ý kiến của người đó và người đó đồng ý. Nhưng sau bị người của công ty mẹ phát hiện. Họ nói sẽ giữ bí mật nếu cho họ 15 triệu. Người nhà em vẫn đồng ý. Gần tới ngày đi làm thì công ty có chủ trương đào tạo nhân viên mới nên có quyết định do nhân viên gửi mail thông báo mỗi người đóng 15tr học phí học 3 tháng bao gồm tiền ăn ở, học và mỗi tháng vẫn được nhận lương. Nhưng do người nhà em không tin tưởng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh và rút hồ sơ không theo nữa. Giờ họ bắt người bạn em phải đòi lại số tiền chạy việc đó ́.Mong luật sư tư vấn giúp em hướng giải quyết ạ. Em xin cảm ơn

 Hiện nay, không có quy định nào của pháp luật lao động yêu cầu người lao động phải nộp trước một khoản tiền để được nhận vào làm. Còn việc hai bên đã thỏa thuận và trao tiền cho bạn của bạn để thực hiện việc hối lộ để được nhận vào làm việc, đây là một thỏa thuận trái với quy định của pháp luật. Do đó, giao dịch này vô hiệu kể từ khi giao kết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư lao động - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Công ty không có việc làm - Tiền lương trong thời gian chờ việc được quy định thế nào?