Vậy khi tính tiền tăng ca cho người lao động thì em lấy tiền lương nào để tính ví dụ: Công nhân A Lương cơ bản: 3.500.000 Chuyên cần: 200.000 Thâm niên: 50.000 Hở trợ đời sống: 1000.000 tăng ca 10 tiếng Thì tổng thu nhập thực lãnh của Công nhân A là bao nhiêu? Hiện tại đang tính tiền tăng ca như sau = 33.500.000/26/8 x 1.5 (150%) x 10 ( số tiếng tăng ca) = 252.404 đồng Vậy tổng lương của công nhân A: = 3.500.000+200.000+50.000+1.000.000+252.404 = 5.002.404 đồng

Cách tính này đúng không Luật sư? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2. Luật sư tư vấn:

- Theo các quy định tại Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Và điều 97 BLLĐ 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

- Theo điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

"Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thờigian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 củaBộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo sảnphẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thườngđể làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượngsản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụnglao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo côngviệc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉcó hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉcó hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởnglương theo ngày.

3. Người lao độnglàm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhấtbằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theocông việc của ngày làm việc bình thường.

4. Người lao độnglàm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trảlương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trảthêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theocông việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằngtuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vàongày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngàynghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luậtLao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho người lao độngkhi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điềunày được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị địnhnày."

Tiếp theo, Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương làm thêm giờ như sau: 

Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm);

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

c) Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

d) Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra Điều 102 Bộ luật lao động quy định chế độ phụ cấp "Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động"

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ của công nhân A được tính theo lương thực trả. Những khoản tiền phụ cấp, thâm niên, chuyên cần người lao động không được thỏa thuận trong hợp đồng lao động nhưng được quy định trong thỏa ước tập thể hoặc quy định quy chế của người sử dụng lao động thì người lao động vẫn được hưởng số tiền đó. 

Tham khảo bài viết liên quan:

Tiền lương của người lao động khi tăng ca làm việc

Tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm

Thắc mắc về tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật Lao động.