Chia tách vụ án hình sự là tách các tội phạm hoặc các bị can trong cùng một vụ án thành những vụ án riêng lẻ.

Chia tách vụ án được quy định tại Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Việc chia tách vụ án hình sự là để tiến hành việc điều tra và xử lí các tội phạm được đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời phục vụ tốt yêu cầu đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Việc tách vụ án hình sự thường được tiến hành ở khâu điều tra và chỉ được thực hiện trong những trường hợp cụ thể và thật sự cần thiết, khi không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm: 1) Bị can phạm nhiều tội nhưng nếu xử lí chung trong một vụ án sẽ không thể hoàn thành việc điều tra trong thời hạn theo luật định; 2) Trong vụ án có nhiều bị can nhưng không xác định được một hoặc một số bị can hiện ở đâu; 3) Có sự tham gia phạm tội của người chưa thành niên trong vụ án và xét thấy cần thiết phải điều tra xử lí riêng đối với người chưa thành niên.

Nếu việc tách vụ án có ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện của vụ án thì không được tách vụ án. Quyết định tách vụ án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định.