CƠ SỞ PHÁP LÝ

Bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776

Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787

Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan 1997

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993

Hiến pháp Italia 1947

Hiến pháp Nhật Bản 1946

hiến pháp cộng hòa Xéc năm 1992

Đạo luật Liên bang Áo năm 1970

NỘI DUNG TƯ VẤN​

>> Xem thêm:  Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 số 77/2015/QH13

1. Chính phủ:

1.1 Định nghĩa Chính phủ

Theo quy định tại Điều 110 Hiến pháp năm 1993 và Điều 1 Luật tổ chức Chính phủ 1997, Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước thực hiện quyền hành pháp.

Thành phần Chính phủ cộng hoà Liên bang Nga bao gồm Chủ tịch Chính phủ (Thủ tướng), Phó chủ tịch Chính phủ (Phó Thủ tướng) và các bộ trưởng. Chính phủ hoạt động trên cơ sở của Hiến pháp, các luật hiến pháp Liên bang (federal constitutional law), các luật Liên bang và sắc lệnh của Tổng thống Liên Bang. (Điều 2 Luật tổ chức Chính phủ năm 1997).

1.2 Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

Chính phủ Liên Bang Nga được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc:

 • Đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp, các luật hiến pháp và các luật của Liên bang;
 • Nguyên tắc Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân;
 • Nguyên tắc đảm bảo tính Liên bang của Nhà nước;
 • Nguyên tắc phân chia quyền lực;
 • Nguyên tắc Chính phủ chịu trách nhiệm;
 • Nguyên tắc công khai;
 • Nguyên tắc bảo vệ các quyền công dân và quyền con người;

Chính phủ Cộng hoà Liên bang Nga trong phạm vi quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Hiến pháp, các luật hiến pháp Liên bang, các luật Liên bang và sắc lệnh của Tổng thống. Các Điều ước quốc tế mà Liên bang Nga ký kết hoặc tham gia, thực hiện quyền kiểm tra, thanh tra hoạt động của chính quyền hành pháp của Liên bang, tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế các hiện tượng vi phạm pháp luật, bảo vệ hệ thống pháp luật Liên bang.

1.3 Cách thức thành lập Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ do Tổng thống bổ nhiệm với sự đồng ý của Hạ viện. Phó thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ do Tổng thống bổ nhiệm theo sự đề nghị của Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ có thể được Tổng thống miễn nhiệm theo chính yêu cầu của Thủ tướng. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ không thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình Tổng thống có thể cách chức Thủ tướng đổng thời phải thông báo cho Thượng viện và Hạ viện vào trong cùng ngày ra quyết định cách chức Thủ tướng. Việc Tổng thống miễn nhiệm Thủ tướng sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là giải tán Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng sau khi nhận chức, hàng năm không muộn hơn ngày 01/04 phải báo cáo với cơ quan thuế của Liên Bang về tài sản của mình, về tài sản có thêm trong năm. Cơ quan thuế Liên bang phải báo cáo những thông tin đó cho Tổng thống biết, những thông tin này có thể công bố công khai. Các thành viên của Chính phủ Liên bang không thể đồng thời là thành viên của Thượng viện, Hạ viện hoặc là đại biểu của các cơ quan lập pháp của các chủ thể Liên bang, cũng không thể giữ các chức vụ khác trong các cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan tự quản địa phương và các tổ chức xã hội. Các Bộ trưởng không thể trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh, cũng không thể thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua người được uỷ quyền. Các Bộ trưởng không thể tham gia bất kỳ một hoạt động nào có trả lương ngoài hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo. Các Bộ trưởng không thể sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện vật chất- kỹ thuật, tài chính vì các công việc cá nhân và mục đích cá nhân. Các Bộ trưởng cũng không thể nhận tiền nhuận bút vì việc xuất bản hoặc sự diễn thuyết với tư cách là thành viên của Chính phủ Liên bang, không thể nhận quà, nhận tiền và các giá trị vật chất khác từ các cá nhân hoặc các tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Các Bộ trưởng chỉ có thể nhận các danh hiệu cao quý, các huy chương, các danh hiệu vinh dự của nước ngoài khi được sự cho phép của Tổng thống. Các Bộ trưởng không thể đi công tác nước ngoài với sự tài trợ của các thể nhân hoặc pháp nhân ngoại trừ trường hợp đi công tác nước ngoài theo quy định của Pháp luật Liên bang, các điều ước quốc tế mà Liên bang Nga ký kết, tham gia hoặc trên cơ sở thoả thuận của các cơ quan quyền lực Nhà nước và cơ quan ngoại giao của cộng hoà Liên bang Nga.

1.4 Thẩm quyền của Chính phủ Liên bang Nga

>> Xem thêm:  Chính phủ là gì ? Vị trí, tính chất và chức năng của Chính Phủ

+ Thẩm quyền chung

Theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ Liên bang Nga nãm 1997 Chính phủ có các thẩm quyền chung sau đây:

Tổ chức thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại của Liên bang;

 • Lãnh đạo và kiểm tra hoạt động công việc của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác của chính quyền hành pháp;
 • Quy định quy chế hoạt động, biên chế cán bộ, tổ chức bộ máy, chi phí ngân sách của các Bộ, các cơ quan ngang bộ;
 • Quy định quy chế tổ chức và hoạt động, biên chế cán bộ, bộ máy, chi phí ngân sách của các cơ quan hành pháp địa phương;
 • Bổ nhiệm và miễn nhiệm các Thứ trưởng và lãnh đạo của các cơ quan hành pháp Liên bang;
 • Bãi bỏ các văn bản của các cơ quan hành chính địa phương nếu các văn bản này trái với văn bản của Chính phủ, trái với các văn bản luật hoặc trái với Hiến pháp.
 • Thành lập các cơ quan tư vấn và điều hoà hoạt động của hệ thống chính quyền hành pháp của Liên bang Nga.

+ Các nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ

* Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế,tài chính,thuế,ngân sách nhà nước

 • Xây dựng và trình Hạ Viện ngân sách Liên bang, đảm bảo thực hiện ngân sách Liên Bang;
 • Đảm bảo sự tự do trong hoạt động kỉnh tế, tự do trong vận chuyển hàng hoá, tự do dịch vụ và phương tiện tài chính;
 • Thống kê, báo cáo Hạ viện về quyết toán thực hiện ngân sách Liên bang;
 • Xây dựng và thực hiện chính sách thuế;
 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống ngân sách;
 • Cùng với Ngân hàng Nhà nước trung ương tiến hành các biện pháp điều chỉnh thị trường tiền tệ và chứng khoán;
 • Thực hiện nghĩa vụ đối nội và đối ngoại của Liên bang Nga;
 • Thực hiện việc điều chỉnh và kiểm tra giao dịch tiền tệ và tỷ giá ngoại hối;
 • Thực hiện thống nhất chính sách tài chính tiền tệ và tín dụng;

* Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực xã hội

 • Thực hiện chính sách xã hội thống nhất trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, hạn chế nạn thất nghiệp, thực hiện chính sách thống nhất đối với dân di cư;
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ các quyền công dân trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khoẻ, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ gia đình, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, bình đẳng giới;
 • Thực hiện các biện pháp để phát triển các trung tâm văn hoá thể thao du lịch và nhà nghỉ;

* Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, văn hoá, giáo dục

 • Thực hiện các biện pháp để phát triển khoa học đặc biệt là các lĩnh vực khoa học cơ sở, khoa học ứng dụng;
 • Phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp;
 • Phát triển hệ thống giáo dục không mất tiền;

* Nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường

 • Chính phủ tiến hành các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 • Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tai nạn thiên nhiên, bảo vệ rừng, khai thác rừng hợp lý kết hợp với trồng rừng đảm bảo phát triển bền vững;

* Nhiệm vụ của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ quyên con người và quyền công dân

 • Tiến hành các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản cá nhân;
 • Đảm bảo thực hiện các quyền và tự do của con người và công dân;
 • Tiến hành các biện pháp đấu tranh chống tội phạm...

* Nhiệm vụ của Chính phủ trong lĩnh vực thực hiện chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế

>> Xem thêm:  Chính quyền địa phương là gì ? Chính quyền địa phương được quy định như thế nào ?

 • Thực hiện sự lãnh đạo và đảm bảo các quan hệ đối ngoại của nhà nước Nga;
 • Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các cơ quan đại diện của Nga ở nước ngoài và các tổ chức Quốc tế;
 • Ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế theo quy định của luật;
 • Bảo vệ sự bất khả xâm phạm của lãnh thổ Nga;
 • Bảo vệ các công dân Nga ở nước ngoài;
 • Điều chỉnh và giám sát các hoạt động kinh tế đối ngoại và hoạt động hợp tác khoa học -kỹ thuật, văn hoá với nước ngoài.

2. Tổ chức chính quyền địa phương tự quản (Local self-government)

Tổ chức chính quyền địa phương tự quản ở Cộng hoà Liên bang Nga nhằm đảm bảo cho nhân dân địa phương có thể ra các quyết định độc lập không phụ thuộc vào chính quyền Nhà nước trung ương về những vấn đề của địa phương, đảm bảo cho nhân dân địa phương có thể giải quyết tốt nhất các công việc của mình. Chính quyền địa phương tự quản được thực hiện bởi các công dân thông qua trưng cầu dân ý, bầu cử và các hình thửc thể hiện ý chí của họ như thông qua các cơ quan đại diện do họ bầu lên hoặc các cơ quan khác của chính quyền tự quản địa phương.

 • Theo quy định tại Điều 131 Hiến pháp năm 1993 Chính quyền địa phương tự quẫn được tổ chức tại các thành phố, các khu vực ở nông thôn có tính đến điều kiện lịch sử và truyền thống của địa phương, cấu trúc của các cơ quan chính quyền địa phương do nhân dân địa phương quyết định một cách độc lập. Ranh giới lãnh thổ ở những nơi thành lập chính quyền địa phương tự quản chỉ có thể thay đổi với sự đổng ý của cộng đồng dân cư nơi đó. Chính quyền địa phương tự quản có thể quản lý một cách độc lập sở hữu công xã (Municipal property); hình thức, cách thức thông qua và cách thức thực hiện ngân sách địa phương, việc thu các loại thuế địa phương triển khai các biện pháp thực hiện Luật và mệnh lệnh của các cơ quan Nhà nước cấp trên và giải quyết các vấn đề khác của địa phương, các cơ quan chính quyền địa phương tự quản có thể được chuyển giao theo quy định của Luật một số quyền lực Nhà nước cùng với sự chuyển giao các nguồn tài chính và vật chất cần thiết để thực hiện quyền lực đó.Việc thực hiện các quyền lực Nhà nước được chuyển giao sẽ được giám sát bởi Nhà nước.
 • Theo quy định tại Điều 133 Hiến pháp năm 1993 Chính quyền địa phương tự quản ở Liên bang Nga được đảm bảo bằng các quyền bảo hộ tư pháp, quyền được đền bù đối với các chi phí vượt trôi trong quá trình thực hiện các quyết định của các cơ quan quyền lực Nhà nước và việc cản trở hoặc hạn chế các quyền của chính quyền địa phương tự quản được thiết lập bởi Hiến pháp và các Luật của Liên bang.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê