1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005;

2. Luật sư tư vấn về việc cho vay tiền không lập hợp đồng :

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chúng tôi có thể nhận định được rằng bạn và ngừoi bạn kia đã có 1 giao kèo hay là một hợp đồng dân sự thỏa thuận miệng về việc cho vay tài sản. Theo như Điều 471 Bộ luật dân sự 2005 định nghĩa: “Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Tuy nhiên, bạn đã không nói rõ về thỏa thuận của 2 người liên quan đến vấn đề thời hạn vay, cho nên chúng tôi sẽ phân tích theo 2 trường hợp mà Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về thời hạn cho vay đó là:

“Điều 477. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn

1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận khác.

2. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.

Điều 478. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn

1. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

2. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, nếu không có thoả thuận khác.”

Như vậy, nếu 2 bạn có thỏa thuận về thời hạn cho vay và thời điểm bạn muốn đòi nợ xảy ra khi chưa hết thời hạn cho vay thì việc trả nợ được tiến hành khi người bạn vay tiền của bạn đồng ý. 

Còn nếu 2 bạn không thỏa thuận về thời hạn vay tiền, thì bạn có quyền yêu cầu người kia trả nợ bất cứ lúc nào nhưng bạn phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý.

Nếu như hết thời hạn cho vay hoặc khi đã thông báo yêu cầu trả nợ mà người kia vẫn không chịu trả nợ, bạn có thể khởi kiện đến tòa án nhân dân nơi người vay tiền của bạn cư trú để yêu cầu tòa án buộc người kia thực hiện hợp đồng, trả lại số tiền cho bạn. Kèm theo đơn khởi kiện là các giấy tờ, bằng chứng chứng minh việc bên kia có vay tiền mà không chịu trả ví dụ như băng ghi âm cuộc nói chuyện của 2 bạn, lời làm chứng của người bạn đi cùng 2 người xác nhận có hợp đồng vay mượn tài sản nói trên để được tòa án thụ lý và giải quyết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập