1. Đối tượng cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia?

Theo Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định rõ về đối tượng được hưởng vay trực tiếp từ Quỹ. Điều này giúp định rõ những doanh nghiệp nào có thể tận dụng nguồn vốn này để phát triển và thúc đẩy các hoạt động đổi mới công nghệ. Cụ thể, đối tượng cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia bao gồm nhiều loại doanh nghiệp và dự án.

Thứ nhất, các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ là đối tượng được ưu tiên. Quỹ khuyến khích những dự án này để nâng cao hiệu suất và sự đổi mới trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Thứ hai, các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm mới và thương mại hóa sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cũng như ngành công nghiệp công nghệ cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng có quyền đăng ký vay trực tiếp từ Quỹ.

Thứ ba, đối tượng vay trực tiếp còn bao gồm các doanh nghiệp tham gia vào việc đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm công nghiệp thuộc danh mục ưu tiên phát triển. Đây là những sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và những dự án mang lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp quốc gia.

Thứ tư, triển khai thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghệ trong nền kinh tế. Cụ thể, các doanh nghiệp thường tiếp cận các hợp đồng này thông qua sự kiện và các nơi gặp gỡ như các sàn giao dịch công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị, cũng như các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ và ngày hội khởi nghiệp quốc gia.

Thứ năm, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng thường xuyên tham gia vào quá trình cải tiến, đổi mới công nghệ, và phát triển sản phẩm mới. Quy định pháp luật về khoa học và công nghệ đặt ra những nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng các doanh nghiệp này không chỉ thúc đẩy sự sáng tạo mà còn tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng.

Thứ sáu, các doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia thường được coi là những ngôi sao trong lĩnh vực của họ. Việc thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong số các doanh nghiệp này không chỉ giúp họ duy trì vị thế, mà còn tạo động lực cho toàn bộ ngành.

Cuối cùng, việc tiếp nhận chuyển giao, đổi mới, và thương mại hóa công nghệ sau khi được phát triển là một bước quan trọng. Điều này thường diễn ra thông qua các Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác. Điều này giúp chuyển đổi các nghiên cứu và sáng tạo thành các sản phẩm và dịch vụ thực tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường quốc gia và quốc tế

 

2. Điều kiện được vay trực tiếp từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Điều kiện để được vay trực tiếp từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đặt ra để đảm bảo sự hiệu quả và bền vững của các dự án đổi mới công nghệ. Dưới đây là các điều kiện chi tiết:

Thuộc đối tượng vay vốn theo quy định: Doanh nghiệp cần phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, được quy định trong Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021.

Dự án đáp ứng mục đích của Quỹ: Dự án cần phải có mục tiêu, nội dung, sản phẩm đáp ứng mục đích hoạt động của Quỹ, theo quy định tại Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự án phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và được Quỹ thẩm định, đánh giá là khả thi có khả năng hoàn trả nợ vay.

Doanh nghiệp được thành lập đúng quy định và có nguồn lực đủ: Doanh nghiệp cần phải được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có đủ nguồn lực để thực hiện dự án và đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án.

Khả năng tài chính và bảo đảm tiền vay: Doanh nghiệp phải có khả năng tài chính để trả nợ và đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 và pháp luật có liên quan.

Không có nợ xấu và nợ thuế: Tại thời điểm đề nghị vay vốn, doanh nghiệp không được có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và nợ thuế 01 năm trở lên theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trong trường hợp nợ thuế do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Đồng tiền cho vay, trả nợ là đồng Việt Nam: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia chỉ cho vay và nhận trả nợ bằng đồng Việt Nam

 

3. Báo cáo tình hình cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp theo mẫu nào?

Tải mẫu báo cáo tình hình cho vay trực tiếp, gián tiếp và bảo lãnh để vay vốn tại đây:

Mẫu Báo cáo tình hình cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp và bảo lãnh để vay vốn của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã được quy định tại Phụ lục 4, điều này được mô tả chi tiết trong Thông tư 07/2021/TT-BKHCN. Đây là một công cụ quan trọng giúp Quỹ theo dõi và báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn.

Đối với những tổ chức và doanh nghiệp được hỗ trợ từ Quỹ, việc lập và nộp Báo cáo này là bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quy định. Báo cáo này không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động vay vốn trực tiếp, gián tiếp và bảo lãnh của Quỹ mà còn giúp đánh giá hiệu quả và tính minh bạch trong quản lý nguồn vốn.

Đối với cộng đồng và những đối tác quan tâm, việc tải về và xem xét Mẫu Báo cáo này có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về cách Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia quản lý và sử dụng nguồn vốn để hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ.

Lưu ý rằng Quỹ thực hiện việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn của mình định kỳ, cụ thể là mỗi 6 tháng và hàng năm. Điều này giúp tăng cường sự theo dõi và đánh giá từ phía cộng đồng, đồng thời đảm bảo rằng Quỹ hoạt động một cách minh bạch và hiệu quả

 

4. Quy định về chế độ thông tin của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Chế độ thông tin của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là một phần quan trọng giúp đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong quản lý hoạt động của Quỹ. Theo quy định tại Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, chế độ thông tin được xác định chi tiết để đảm bảo rằng cộng đồng và các bên liên quan có thể theo dõi và đánh giá hiệu suất của Quỹ.

Đầu tiên, Quỹ phải công bố định kỳ một loạt thông tin cơ bản, bao gồm thông tin về Quỹ, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của kế hoạch hoạt động hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động và danh mục nhiệm vụ được hỗ trợ tài chính. Thông tin này giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động và mục tiêu của Quỹ, tạo điều kiện cho sự đánh giá và theo dõi đối với cộng đồng và các đối tác quan trọng.

Thứ hai, Quỹ cũng phải công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của mình. Điều này bao gồm cả thông tin về người quản lý và tổ chức, giúp tăng cường sự hiểu biết về cách Quỹ được tổ chức và quản lý.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng có trách nhiệm công bố thông tin bất thường ngay khi có sự kiện đặc biệt xảy ra. Các sự kiện bao gồm phong tỏa hoặc mở phong tỏa tài khoản ngân hàng, tạm ngừng hoạt động của Quỹ, thay đổi người quản lý, quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án hoặc quyết định của Tòa án liên quan đến người quản lý, kết luận từ cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý thuế về vi phạm pháp luật của Quỹ, quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính.

Quan trọng nhất, Giám đốc Quỹ hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời của thông tin được công bố. Điều này đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp cho cộng đồng và các bên liên quan là tin cậy và có thể đưa ra quyết định chính xác về hiệu suất và quản lý của Quỹ.

Chế độ thông tin này không chỉ giúp củng cố lòng tin từ phía cộng đồng và đối tác, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường minh bạch và trung thực, đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Bài viết liên quan: Xóa nợ gốc với hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn