Trong tháng 7, Công ty có ký kết với Ông A 01 hợp đồng kinh tế, Ông A ký với tư cách cá nhân. Vậy, luật sư cho tôi hỏi: công ty chúng tôi có vi phạm điều luật gì không hoặc nếu không, chúng tôi cần văn bản, giấy tờ gì để hợp thức hợp đồng trên ạ. Mong sự giúp đỡ từ luật sư.

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của luật sư !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt công ty ký kết một hợp đồng kinh tế với tư cách cá nhân thì có vi phạm điều luật gì không ?

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến gọi 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn ! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê ,với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau :

1. Cơ sở pháp lý 

Luật dân sự năm 2005

Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung câu trả lơi :

-Theo khoản 3 điều 152 bộ luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về quyền vaf nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị như sau:

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

-Theo khoản 3 khoản 4  điều 157 luật doanh nghiệp cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của giám đốc tổng giám đốc như sau:

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty

Hợp đông bị vô hiệu được quy định trong luật doang nghiệp như sau:

Khi chưa có quyết định hoặc thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty CP, người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng đầu tư hoặc bán, vay, cho vay tài sản… có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác (điểm d khoản 2 Điều 135, điểm h khoản 2 Điều 149 LDN 2014) hoặc những hợp đồng ký kết với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 LDN 2014 "

Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này

Căn cứ vào các khoản trên thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nhân danh và vì lợi ích của doanh nghiệp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Theo đó, nếu điều lệ Công ty của bạn không có quy định khác thì Giám đốc mới là người đại diện công ty ký kết các hợp đồng .Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng không có thẩm quyền ký hợp đồng kinh tế trừ khi được người có thẩm quyền ký cho phép ,ủy quyền ký hợp pháp hoặc theo điều lệ công ty bạn có quy định khác về điều này.Với công ty bạn chủ tịch hội đồng quản trị ký hợp đồng như thế là ký sai thẩm quyền khi ký sai thẩm quyền sẽ dẫn tới hợp đồng này bị vô hiệu .

- Để hợp thức hóa hiệu lực của các hợp đồng đã ký thì Công ty của bạn cần lập 01 Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng của Giám đốc cho Chủ tịch HĐTV trong đó ghi rõ thời điểm ủy quyền có hiệu lực là trước ngày có hiệu lực của tất cả các hợp đồng mà Chủ tịch HĐTV đã ký kết và gửi cho các đối tác được biết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến:   1900.6162 . Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê