Luật sư tư vấn về chủ đề "Hội đồng quản trị"

Hội đồng quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hội đồng quản trị.

Mẫu quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, hội đồng quản trị và quy chế giám đốc công ty

Mẫu quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, hội đồng quản trị và quy chế giám đốc công ty
Tư vấn về quy chế của tổng giám đốc ? Xin mẫu quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của giám đốc, tổng giám đốc công ty và các vấn đề khác Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quy chế mẫu thuộc để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tế:

Quy định mới về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần ?

Quy định mới về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần ?
Thưa luật sư, tôi đang có một chuyên đề nghiên cứu pháp lý về hội đồng quản trị công ty cổ phần. Xin hỏi: Số lượng, vị trí, vai trò, quyền & nghĩa vụ của hội đồng quản trị là gì ạ ? Xin phân tích tiêu chuẩn và vấn đề miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị ? Cảm ơn! (Trang Trần, Tỉnh Hải Dương)

Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?
Chủ tịch là người triệu tập cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây: Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập; Có đề nghị của Giám đốc hoặc ...

Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào?

Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào?
Vai trò, vị trí của hội đồng quan trị trong công ty là gì ? Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào ? Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bao lâu ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty cổ phần có toàn quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vậy, Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần được quy định cụ thể như thế nào?

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề xin được tư vấn Luật như sau: Công ty chúng tôi hiện nay đang là công ty tnhh một thành viên trực thuộc bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Công ty đang tiến hành cổ phần hóa. Chúng tôi đang thắc mắc về nội dung" thành viên hội đồng quản trị độc lập":