Chuyên viên kỹ thuật (TECHNICIAN) là chuyên viên lập biểu đồ hoặc cá nhân có các dự đoán thị trường hoặc các vụ mua bán chứng khoán dựa trên hầu hết các thay đổi xảy ra ở vị thế kỹ thuật của các chứng khoán khác nhau mà Người ấy nghiên cứu kỹ lưỡng và/hoặc ở thị trường chung.

A chartist, or an individual whose market forecasts or securities transactions are based mostly upon changes taking place in the technical position of various stocks he studies closely and/or the general market.