1. Khái niệm và vị trí Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ dựa theo Thông tư 02/2023/TT-BTP có quy định về mục tiêu vị trí việc làm chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của một chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo quy định của Thông tư 02/2023/TT-BTP, bao gồm các điều sau:

- Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp:

 • Chuyên viên cao cấp chủ trì tham mưu và đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, và giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
 • Họ phải có khả năng phân tích sâu sắc về các vấn đề pháp lý, đồng thời đưa ra những đề xuất cụ thể và khả thi để cải thiện hiệu quả công tác kiểm tra và quản lý văn bản pháp luật.

- Chủ trì hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra, rà soát:

 • Nhiệm vụ của chuyên viên cao cấp không chỉ dừng lại ở việc đề xuất, mà còn bao gồm việc chủ trì hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 • Họ phải có khả năng lãnh đạo và tổ chức công việc một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì theo dõi và đôn đốc xử lý vi phạm pháp luật:

 • Chuyên viên cao cấp phải chủ trì theo dõi và đôn đốc xử lý các văn bản hoặc nội dung trái pháp luật mà họ đã phát hiện qua công tác kiểm tra và rà soát văn bản.
 • Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng phân tích và đánh giá các vi phạm pháp luật một cách kỹ lưỡng, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp và hiệu quả.

- Tham gia góp ý và thẩm định văn bản QPPL:

 • Cuối cùng, chuyên viên cao cấp tham gia vào quá trình góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.
 • Họ phải có khả năng phân tích và đánh giá sâu sắc về tính phù hợp và hiệu quả của các văn bản QPPL, đồng thời đưa ra các góp ý và đề xuất để cải thiện chất lượng và tính khả thi của chúng.

Như vậy thì chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật không chỉ là người đứng đầu trong việc đề xuất và thực hiện các biện pháp kiểm tra và rà soát văn bản, mà còn là người chịu trách nhiệm cao cả trong việc đảm bảo tính pháp lý và minh bạch của các văn bản quy phạm pháp luật

 

2. Nhiệm vụ chính của Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Nhiệm vụ chính của Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được quy định bởi Thông tư 02/2023/TT-BTP có quy định về thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

- Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

+  Chủ trì và tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Chuyên viên cao cấp chịu trách nhiệm chủ trì và tổ chức việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo quy định của Bộ Tư pháp. Họ phải có khả năng tự chủ và tổ chức công việc một cách hiệu quả, đảm bảo tính kỹ lưỡng và minh bạch trong quá trình kiểm tra.

+  Kiểm tra văn bản QPPL phức tạp và đa ngành: Nhiệm vụ của chuyên viên cao cấp không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra các văn bản đơn lẻ mà còn bao gồm việc chủ trì và tổ chức kiểm tra các văn bản phức tạp hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng đánh giá và xử lý các vấn đề pháp lý đa dạng và phức tạp.

+ Xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật: Chuyên viên cao cấp chủ trì và thực hiện kiểm tra các văn bản khi nhận được yêu cầu hoặc kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Chuyên viên cao cấp phải có khả năng phân tích và xử lý các vi phạm pháp luật một cách kỹ lưỡng và khách quan.

+ Tổ chức kiểm tra theo địa bàn, chuyên đề, ngành lĩnh vực: Chuyên viên cao cấp tổ chức kiểm tra văn bản theo địa bàn, theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực, nhằm đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả.

+  Xây dựng báo cáo và hồ sơ kiểm tra văn bản: Chuyên viên cao cấp chủ trì xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra văn bản đối với từng văn bản hoặc từng nhóm văn bản cụ thể, đồng thời lập hồ sơ kiểm tra văn bản để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Theo đó nhiệm vụ của Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật không chỉ là việc thực hiện kiểm tra một cách tổ chức và kỹ lưỡng, mà còn bao gồm việc xử lý các văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra để lưu trữ và báo cáo.

- Về rà soát, hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật:

+  Chủ trì rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL:

 • Chuyên viên cao cấp chịu trách nhiệm chủ trì việc rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trong lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, và hợp nhất văn bản QPPL, cũng như pháp điển hệ thống QPPL.
 • Nhiệm vụ này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về các quy định pháp luật và kỹ năng tổ chức công việc một cách có hệ thống và hiệu quả.

+  Tổ chức thực hiện rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL:

 • Chuyên viên cao cấp cũng chủ trì tổ chức thực hiện việc rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp.
 • Họ phải có khả năng lãnh đạo và quản lý dự án để đảm bảo việc rà soát và hệ thống hóa được thực hiện một cách hiệu quả và đúng thời hạn.

+ Xây dựng Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực:

 • Chuyên viên cao cấp chủ trì xây dựng Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp để trình Bộ trưởng công bố định kỳ hằng năm theo quy định.
 • Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng phân loại và xác định văn bản không còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng văn bản QPPL để chấm dứt hiệu lực:

 • Chuyên viên cao cấp chủ trì xây dựng văn bản QPPL để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực.
 • Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng phân tích và đánh giá sự cần thiết của việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản QPPL.

+  Tổ chức thực hiện định kỳ hệ thống hóa văn bản QPPL:

 • Chuyên viên cao cấp chủ trì tổ chức thực hiện định kỳ hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo quy định.
 • Điều này đảm bảo rằng các văn bản QPPL được tổ chức và lưu trữ một cách có hệ thống và dễ dàng tiếp cận.

+ Thực hiện rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn: Chuyên viên cao cấp chủ trì tổ chức rà soát các văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn khi được giao, đảm bảo rằng việc rà soát được thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả.

- Về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật: Chủ trì kiểm tra, cho ý kiến về dự thảo kết quả hợp nhất văn bản do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng ký xác thực.

- Về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật: 

+ Tổ chức thẩm định các đề mục pháp điển: Chuyên viên cao cấp phụ trách tổ chức thẩm định các đề mục pháp điển, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của pháp điển.

+  Chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục: Chuyên viên cao cấp chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp, được giao cho Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì thực hiện. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và sự hiểu biết sâu sắc về quy định pháp luật.

+ Thực hiện kiểm tra và cho ý kiến đối với dự thảo kết quả pháp điển: Chuyên viên cao cấp chủ trì thực hiện kiểm tra và đưa ra ý kiến đối với dự thảo kết quả pháp điển do các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện. Điều này yêu cầu họ phải có khả năng phân tích sâu sắc và đánh giá chính xác về tính phù hợp và hợp lý của các đề xuất.

+ Thực hiện pháp điển các QPPL mới và loại bỏ các QPPL hết hiệu lực:

 • Chuyên viên cao cấp đảm nhận vai trò chủ trì thực hiện pháp điển các QPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển, cũng như loại bỏ các QPPL hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển đối với các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp.
 • Họ phải tuân thủ các quy trình và quy định về pháp điển để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của Bộ pháp điển.

+  Cập nhật Bộ pháp điển:

 • Chuyên viên cao cấp cũng chủ trì thực hiện cập nhật Bộ pháp điển bằng cách đưa các QPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ các QPPL hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển đối với các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền pháp điển của các bộ, ngành khác.
 • Việc này đòi hỏi họ phải có khả năng theo dõi và đánh giá sự thay đổi của quy định pháp luật để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả của Bộ pháp điển.

- Về quản lý công tác kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: 

+ Chủ trì, tổ chức quản lý danh sách cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

+  Chủ trì, tổ chức nghiệm thu kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

 

3. Yêu cầu đối với Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ dựa theo Thông tư 02/2023/TT-BTP có quy định về yêu cầu đối với Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó các yêu cầu đối với chuyên viên cao cấp bao gồm có:

- Trình độ đào tạo:

+  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật: Điều này đảm bảo rằng Chuyên viên cao cấp đã được trang bị kiến thức cơ bản và nền tảng vững chắc về lĩnh vực luật pháp, bao gồm các nguyên tắc cơ bản, quy trình pháp lý, và hệ thống pháp luật.

+ Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc lý luận chính trị - hành chính: Ngoài trình độ về lĩnh vực luật, việc có bằng tốt nghiệp cao cấp về lý luận chính trị hoặc lý luận chính trị - hành chính là một lợi thế lớn. Điều này cho thấy Chuyên viên cao cấp không chỉ có kiến thức về pháp lý mà còn hiểu biết về cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động của hệ thống chính trị và hành chính.

+  Giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị: Trong trường hợp không có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, Chuyên viên cao cấp có thể được chấp nhận nếu họ có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị từ cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và năng lực cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả.

- Bồi dưỡng, chứng chỉ:  Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Kinh nghiệm (thành tích công tác): 

+ Thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương:

 • Chuyên viên cao cấp cần có ít nhất 06 năm kinh nghiệm giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không đạt được thời gian tối thiểu là 06 năm, họ cần có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giữ ngạch chuyên viên chính, tương đương với 12 tháng.

+ Thành tích công tác:

 • Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, Chuyên viên cao cấp cần có thành tích rõ ràng và đáng kể trong công việc.
 • Họ cần chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc các đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh.
 • Các văn bản hoặc dự án mà họ đã thực hiện phải được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc đã được nghiệm thu, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

+ Trình bày và phân tích thành tích công tác:

 • Chuyên viên cao cấp cần trình bày chi tiết về những thành tích đã đạt được trong quá trình làm việc, đặc biệt là vai trò chủ trì xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật hoặc các dự án nghiên cứu khoa học.
 • Họ cần trình bày cụ thể về quy trình và phương pháp thực hiện, cũng như những kết quả đạt được và ảnh hưởng của công việc đó đối với tổ chức và xã hội.

- Yêu cầu về phẩm chất cá nhân: 

+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

+ Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

+ Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

+ Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

+  Khả năng đoàn kết nội bộ.

+ Chịu được áp lực trong công việc.

+ Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

- Về yêu cầu khác: Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp là một trong những yêu cầu quan trọng đối với Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng phân tích sâu sắc về các vấn đề thực tiễn, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Bằng việc thực hiện nhiệm vụ này, họ giúp đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả của các văn bản pháp luật và chính sách nhà nước.

Ngoài ra, Chuyên viên cao cấp cũng cần có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều này đòi hỏi họ phải hiểu rõ về các nguyên tắc và mục tiêu chiến lược của tổ chức và Nhà nước, từ đó áp dụng chúng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.

Chuyên viên cao cấp cũng cần có khả năng đề xuất những chủ trương và xây dựng quy trình nội bộ để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Họ phải có khả năng tổ chức công việc một cách có hệ thống và hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình được đề ra.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chuyên viên cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động và thực thi, cũng như kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp. Họ cũng cần hiểu biết và áp dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu, tổ chức và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực cũng là một yêu cầu quan trọng. Họ cần có khả năng thuyết trình, giảng dạy và hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực của mình một cách dễ hiểu và thuyết phục.

Như vậy thì Chuyên viên cao cấp cần áp dụng thành thạo các kiến thức và kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản theo yêu cầu của vị trí việc làm của mình. Điều này đảm bảo tính chính xác và pháp lý của các văn bản mà họ tham gia xây dựng và thực hiện.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết về chuyên viên cao cấp  về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ 

Tham khảo thêm: Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc phải có ngạch chuyên viên chính?