1. Yêu cầu về kinh nghiệm với chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Theo Bản mô tả vị trí việc làm chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quy định như sau: 

Yêu cầu về kinh nghiệm:

-Thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 09 năm trở lên: - Ứng viên cần có ít nhất 09 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hoặc công tác pháp luật.

- Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên: - Nếu ứng viên có thời gian làm việc tương đương với ngạch chuyên viên, thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng).

- Tham gia xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật hoặc các đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học:

+ Ứng viên cần có kinh nghiệm tham gia vào ít nhất 01 quá trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

+ Đã tham gia vào việc xây dựng, thẩm định ít nhất 01 trong các loại đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.

+ Đã tham gia vào công tác nghiệm thu hoặc đã đạt được sự chấp nhận từ cấp có thẩm quyền.

Mô tả cụ thể:

- Có khả năng chủ trì thẩm định văn bản pháp luật, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

- Tham gia tích cực vào quá trình nghiên cứu và xây dựng các đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học, từ cấp cơ sở trở lên.

- Có khả năng kiểm tra, xác minh tính chính xác và tuân thủ của văn bản pháp luật.

 - Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả trong nhóm và báo cáo kết quả công việc một cách rõ ràng.

- Năng động và có khả năng phối hợp công tác với các bộ phận khác để đảm bảo tính hài hòa và hiệu quả trong công việc.

Quyền lợi và nghĩa vụ khác

- Được tham gia các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực pháp luật.

Bản mô tả vị trí này giúp định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Thông tư 02/2023/TT-BTP.

 

2. Quyền hạn của chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Theo BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP, quy định chức danh này có các quyền hạn cụ thể: 

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

Quyền hạn chi tiết của Chuyên viên chính kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ động về phương pháp thực hiện công việc: Tự quyết định cách thức và quy trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hướng đến sự linh hoạt và hiệu quả.

- Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn: Đưa ra ý kiến, góp ý về các vấn đề chuyên môn để nâng cao chất lượng công việc.

- Được cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức: Nhận thông tin, hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu và phạm vi công việc từ tổ chức.

- Yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực: Yêu cầu thông tin và đánh giá xác thực để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin kiểm tra.

- Tham gia các cuộc họp theo sự phân công của thủ trưởng: Tham gia cuộc họp để chia sẻ thông tin và đề xuất về tiến độ và kết quả công việc.

Những quyền hạn này giúp Chuyên viên chính thực hiện công việc một cách tự do và tích cực, hỗ trợ vào sự linh hoạt và phát triển của đơn vị. Việc tự quyết định phương pháp làm việc, tham gia ý kiến chuyên môn, và được cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức giúp Chuyên viên có sự linh hoạt và đóng góp ý kiến tích cực trong quá trình kiểm tra. Đồng thời, khả năng yêu cầu thông tin và tham gia các cuộc họp cũng tạo điều kiện cho sự đối thoại và tương tác trong tổ chức. Tổng cộng, những quyền hạn này không chỉ đảm bảo hiệu suất công việc mà còn hỗ trợ vào sự phát triển và sáng tạo của đơn vị.

 

3. Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc của Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quy định như sau: 

- Xây dựng văn bản:

+ Tham gia đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch theo yêu cầu của người chủ trì.

+ Các dự thảo văn bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành đúng tiến độ, chất lượng.

- Hướng dẫn:

+ Văn bản và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ được phê duyệt, ban hành đúng tiến độ, chất lượng.

+ Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ theo phân công để các tổ chức, cá nhân khác hiểu, triển khai được và đạt kết quả.

+ Được cơ quan, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết:

+ Nội dung tham gia đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch theo yêu cầu của người chủ trì.

+ Có văn bản, báo cáo kịp thời, đúng quy định được phê duyệt.

- Tham gia thẩm định văn bản: Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch và chất lượng do người chủ trì giao.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Về kiểm tra văn bản QPPL

  • Nội dung tham gia kiểm tra về văn bản QPPL được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng và theo yêu cầu của người chủ trì;
  • Nội dung chủ trì kiểm tra theo ngành, lĩnh vực có văn bản báo cáo, kết luận về kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, đúng quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

  • Nội dung tham gia thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng và theo yêu cầu của người chủ trì.
  • Nội dung chủ trì hoặc tổ chức thực hiện việc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn hoặc tham gia thực hiện tổng rà soát văn bản QPPL có văn bản báo cáo và có đề xuất kịp thời, đúng quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Về hợp nhất văn bản QPPL (đối với Bộ Tư pháp): Nội dung chủ trì có văn bản đề xuất thực hiện kịp thời, đúng quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Về pháp điển hệ thống QPPL (đối với Bộ Tư pháp)

  • Nội dung tham gia được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng và theo yêu cầu của người chủ trì;
  • Nội dung chủ trì có văn bản đề xuất thực hiện kịp thời, đúng quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:

+ Quản lý đội ngũ cộng tác viên theo đúng quy định.

+ Đội ngũ cộng tác viên được sử dụng hiệu quả, quản lý chặt chẽ theo đúng thực tế sử dụng; có cơ sở để đánh giá chất lượng cộng tác viên.

- Phối hợp thực hiện: Nội dung phối hợp được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.

- Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp: Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân: Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng của các văn bản pháp luật, góp phần quan trọng vào sự minh bạch và công bằng trong hệ thống pháp luật.

Nội dung khác có liên quan mời quý khách xem thêm bài viết sau: Quy định về chuyên viên chính về lễ tân nhà nước cập nhật mới nhất

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi, với số hotline độc đáo 1900.6162, là nơi quý khách có thể tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp và nhanh chóng từ đội ngũ luật sư uy tín. Ngoài ra, để đảm bảo rằng mọi thông tin và yêu cầu của quý khách đều được xử lý một cách chính xác và đầy đủ, quý khách hàng cũng có thể liên hệ thông qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi và hỗ trợ quý khách hàng một cách toàn diện, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc một cách chi tiết và minh bạch.