1. Yêu cầu về trình độ đào tạo của chuyên viên quản lý lâm nghiệp như thế nào?

Theo tiểu mục 5.1 Mục 5 Biểu số 3 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT, chuyên viên về quản lý lâm nghiệp cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Trình độ đào tạo: Chuyên môn nghiệp vụ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác của vị trí việc làm.
- Bồi dưỡng, chứng chỉ: Chuyên viên cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
- Phẩm chất cá nhân: Chuyên viên lâm nghiệp phải thể hiện các phẩm chất cá nhân như:
+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, và nghiêm túc trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và quy định của cơ quan, đơn vị.
+ Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và tập thể, có khả năng phối hợp công tác tốt.
+ Trung thực, thẳng thắn, kiên định và biết lắng nghe.
+ Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, và bảo mật thông tin.
+ Khả năng đoàn kết nội bộ.
+ Chịu áp lực trong công việc.
+ Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.
- Các yêu cầu khác: Ngoài những yêu cầu cơ bản, chuyên viên lâm nghiệp cần có khả năng:
+ Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.
+ Đề xuất xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
+ Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.
+ Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.
+ Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình và hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực.
+ Áp dụng thành thạo các kiến thức và kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm (đối với các vị trí việc làm mang mã ngạch Chuyên viên).
Với các yêu cầu này, chuyên viên về quản lý lâm nghiệp cần phải có trình độ đào tạo và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để đảm bảo khả năng hoàn thành công việc một cách hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên ngành.
 

2. Nhiệm vụ của chuyên viên về quản lý lâm nghiệp

Dựa trên Mục 2 Biểu số 3 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT, chuyên viên quản lý lâm nghiệp phải thực hiện một loạt nhiệm vụ quan trọng như sau:
- Xây dựng văn bản: Chuyên viên phải xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, quy định, quy chế, quyết định về quản lý chuyên môn nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao theo phân công của lãnh đạo cơ quan hoặc đơn vị. Các văn bản này phải được phê duyệt và triển khai thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.
- Hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản: Chuyên viên phải tham gia và phối hợp để hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực chuyên ngành của vị trí công việc theo phân công của lãnh đạo cơ quan hoặc đơn vị.
Ngoài ra, chuyên viên cũng phải theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn và đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực của mình.
- Kiểm tra thực hiện văn bản: Chuyên viên tham gia theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực chuyên ngành của vị trí công việc.
+ Chuyên viên phải báo cáo kết quả kiểm tra một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời, và nếu cần, đề xuất giải pháp và biện pháp cải thiện
- Tham gia thẩm định, góp ý văn bản: Chuyên viên tham gia vào quá trình thẩm định và góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ, chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực chuyên ngành của vị trí công việc. Nhiệm vụ này phải được thực hiện đúng kế hoạch và chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.
- Thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Chuyên viên phải chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên ngành của vị trí công việc. Các hoạt động này phải tuân thủ quy trình và thực hiện đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
- Phối hợp thực hiện: Chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng là phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan để tham mưu và thực thi chính sách, cũng như triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng tương tác, và khả năng làm việc nhóm vững chắc.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, chuyên viên cần:
+ Tham mưu và thực hiện chính sách: Đảm bảo rằng các chính sách và quyết định quan trọng trong lĩnh vực quản lý lâm nghiệp được triển khai một cách hiệu quả. Chuyên viên phải cung cấp thông tin, đánh giá, và đề xuất biện pháp cải thiện để đảm bảo rằng các chính sách này được thực hiện đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra.
+ Triển khai nhiệm vụ chuyên môn: Chuyên viên phải hỗ trợ và tham gia vào các hoạt động chuyên môn như quản lý rừng, bảo vệ môi trường, hoặc phát triển nông thôn. Điều này đòi hỏi sự chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực của họ và khả năng hướng dẫn và thực hiện công việc một cách hiệu quả.
+ Hoàn thành đúng kế hoạch và chất lượng: Mọi hoạt động và nhiệm vụ phối hợp phải được thực hiện theo kế hoạch cụ thể và đúng tiến độ. Chất lượng của công việc cũng cần được đảm bảo để đảm nhận rằng mục tiêu và chuẩn mực được đề ra đều được đạt được.
Việc phối hợp hiệu quả với các đơn vị và cá nhân liên quan là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công trong quản lý lâm nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Thực hiện chế độ hội họp: Chuyên viên phải tham dự các cuộc họp, hội nghị và hội thảo liên quan đến công tác chuyên môn của mình và cần chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của cá nhân: Chuyên viên phải tự chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác cá nhân của mình, tuân thủ kế hoạch của đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Chuyên viên phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cơ quan hoặc đơn vị mà không thuộc vào các nhiệm vụ cụ thể nêu trên.
 

3. Các mối quan hệ công việc của chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp như thế nào?

Dựa trên Mục 3 Biểu số 2 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT, chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp có các mối quan hệ công việc như sau:
Bên trong:
Quan hệ quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi:
- Lãnh đạo trực tiếp của đơn vị.
Quan hệ phối hợp trực tiếp với:
- Các công chức chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị.
Quan hệ phối hợp trực tiếp với:
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và địa phương có liên quan.
Bên ngoài:
Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính:
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
Bản chất quan hệ:
- Chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp tham gia vào các hoạt động sau đây với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan hệ chính:
  - Tham gia các cuộc họp có liên quan.
  - Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.
  - Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.
  - Lấy thông tin thống kê.
  - Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.
Việc xác định các cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan hệ chính dựa trên chức năng và nhiệm vụ của tổ chức sử dụng vị trí công việc. Điều này đảm bảo rằng chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp có mối quan hệ mạng lưới với các đơn vị và tổ chức có liên quan để thực hiện tốt công việc và nhiệm vụ của mình.

>>> Xem thêm bài viết: Lâm nghiệp là gì? Hoạt động lâm nghiệp theo pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật cần tư vấn, liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn