1.  Quy định về công việc của chuyên viên về thi đua, khen thưởng?

Dựa trên Phụ lục IIC Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ, ngạch chuyên viên, theo quy định của Thông tư 11/2022/TT-BNV, nhiệm vụ và công việc cụ thể của chuyên viên về thi đua, khen thưởng:

 

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thi đua, khen thưởng.

Các quy định, văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền thông qua.

Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

1. Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thi đua, khen thưởng.

3. Tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thi đua, khen thưởng.

1. Văn bản, tài liệu được ban hành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

2. Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ theo phân công để các tổ chức, cá nhân khác hiểu, triển khai được và đạt kết quả.

3. Được cơ quan, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

Tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thi đua, khen thưởng.

1. Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

2. Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham gia thẩm định các văn bản.

Tham gia thẩm định, góp ý các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương về thi đua, khen thưởng.

Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

Phối hợp thực hiện.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

1. Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

2. Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

 

Như vậy, Chuyên viên về thi đua, khen thưởng được kỳ vọng sẽ là những người chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ và công việc liên quan. Mỗi nhiệm vụ sẽ được xác định với các tiêu chí đánh giá cụ thể, nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đề ra. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên chuyên viên trong việc đóng góp ý kiến và nỗ lực để đạt được kết quả xuất sắc.

 

2. Tiêu chuẩn về trình độ để trở thành chuyên viên về thi đua, khen thưởng

Theo Phụ lục IIC Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ thuộc ngạch chuyên viên, mà Thông tư 11/2022/TT-BNV đã ban hành, quy định về tiêu chuẩn trình độ của chuyên viên liên quan đến thi đua, khen thưởng, đặc điểm của vị trí này được quy định chi tiết như sau:

Yêu cầu về trình độ: 

 

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

- Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

Các yêu cầu khác

- Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.

- Có khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

- Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực.

- Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Để trở thành chuyên viên về thi đua, khen thưởng, cá nhân cần đáp ứng một số tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và các yêu cầu khác như sau:

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên: Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, thuộc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo liên quan đến lĩnh vực công tác của vị trí chuyên viên về thi đua, khen thưởng.

- Bồi dưỡng, chứng chỉ: Có các chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn: Ứng viên nên có các chứng chỉ, bằng cấp bổ sung chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý và tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Năng động và sáng tạo: Chuyên viên cần có khả năng tư duy sáng tạo, đề xuất và triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng mới mẻ và phù hợp với môi trường làm việc.

+ Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt để tương tác với đồng nghiệp, lãnh đạo, và cộng đồng.

+ Kỹ năng quản lý thời gian và công việc: Có khả năng tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian linh hoạt để đảm bảo tiến độ công việc.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng hoặc các công việc quản lý sự kiện, tổ chức hoạt động cộng đồng sẽ là một lợi thế.

- Kiến thức về chính sách và quy định: Hiểu biết vững về các chính sách, quy định và hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động thi đua, khen thưởng.

 

3. Phạm vi và quyền hạn của chuyên viên về thi đua, khen thưởng

Theo Phụ lục IIC Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ ngạch chuyên viên, ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BNV, về phạm vi quyền hạn của chuyên viên trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, có các quy định chi tiết như sau:

- Chủ động về phương pháp thực hiện công việc: Chuyên viên có quyền tự chủ động trong việc lựa chọn phương pháp thực hiện công việc theo yêu cầu và tiêu chí đề ra. Tính sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hiện công việc được đánh giá và đề xuất trong quá trình đánh giá năng lực.

- Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị: Chuyên viên có quyền tham gia đưa ra ý kiến, đề xuất các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị. Ý kiến của chuyên viên đóng góp vào quá trình đưa ra quyết định và phát triển chuyên môn của tổ chức.

- Cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin: Chuyên viên được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan và tham gia đánh giá về mức độ xác thực của thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được sử dụng trong quá trình làm việc.

- Tham gia các cuộc họp: Chuyên viên có quyền tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên. Điều này giúp chuyên viên được cập nhật thông tin, thảo luận với đồng nghiệp và đưa ra đóng góp ý kiến trong quá trình đưa ra quyết định và kế hoạch làm việc.

Tóm lại, các quy định này nhằm đảm bảo chuyên viên nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ có vai trò tích cực, chủ động và có đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện công việc, đồng thời giữ vững vai trò trong các cuộc họp và quá trình cung cấp thông tin chuyên môn.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Chuyên viên là gì? Quy định về tiêu chuẩn, ngạch chuyên viên

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.