Chuyên viên thống kê (STATISTICIAN) là chuyên viên phân tích tài chính đã được đào tạo mà ý kiến của Người này về thị trường chung và giá trị hiện hành hoặc tiềm năng của một chứng khoán hoặc nhóm chứng khoán dựa trên sự giải thích bằng một số dữ liệu toán học và các tính toán chính xác. Cũng được gọi là Fundamentalist.

A trained financial analyst whose opinion of the general mar#31;ket and the prevailing, or potential, value of a single stock or group of stocks is based upon his interpreta#31;tion of certain mathematical data and computations. Also known as a Fundamentalist