1. Có phải lập biên bản khi tổ chức lấy ý kiến tham vấn trong đánh giá tác động môi trường?

Việc tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường thông qua tổ chức họp lấy ý kiến là một quy trình quan trọng để đảm bảo sự tham gia công bằng và minh bạch của các bên liên quan. Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, việc này cần được thực hiện một cách cụ thể và có tính pháp lý rõ ràng, trong đó việc lập biên bản là bước không thể thiếu.

Trong hình thức tổ chức họp lấy ý kiến, việc lập biên bản không chỉ là một quy định hình thức mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự, phản hồi từ phía chủ dự án và các cam kết được thể hiện trong quá trình họp. Biên bản này không chỉ đóng vai trò là một bản ghi chép thông tin mà còn là cơ sở để thể hiện tính minh bạch và trung thực trong quá trình tham vấn.

Việc lập biên bản họp tham vấn cộng đồng không chỉ giúp tạo ra một hồ sơ hợp pháp mà còn là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá và xử lý các vấn đề phát sinh sau này. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi ý kiến, đề xuất và cam kết đều được ghi nhận một cách đầy đủ và minh bạch, từ đó tạo ra một môi trường tham gia công bằng và có trách nhiệm trong quá trình quyết định liên quan đến tác động môi trường.

Do đó, việc lập biên bản trong quá trình tổ chức họp lấy ý kiến không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong quá trình tham vấn và quyết định đánh giá tác động môi trường.

Như vậy thì dựa theo quy định trên thì  khi tham vấn trong đánh giá tác động môi trường bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến thì ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và các phản hồi, cam kết của chủ dự án phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp tham vấn cộng đồng. Bên cạnh đó thì việc tham vấn trong đánh giá tác động môi trường bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến phải được lập biên bản theo quy định.

 

2. Quy định về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định ra sao?

Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường là một quá trình quan trọng và bắt buộc đối với các dự án đầu tư, nhằm đảm bảo rằng những hậu quả tiềm ẩn đến môi trường và cộng đồng được đánh giá và quản lý một cách toàn diện và có trách nhiệm. Theo quy định tại Điều 31 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, việc này được điều chỉnh cụ thể như sau:

Đầu tiên, đánh giá tác động môi trường có thể được thực hiện bởi chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Điều này đảm bảo rằng quá trình đánh giá được tiến hành bởi các bên có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để đánh giá một cách chính xác và khách quan. Quá trình đánh giá thường diễn ra đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương, nhằm tối ưu hóa sự tích hợp và hiệu quả của các nghiên cứu và đánh giá.

Thứ hai, kết quả của quá trình đánh giá tác động môi trường được thể hiện thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo này không chỉ là một tài liệu thông tin mà còn là một công cụ quản lý và quyết định quan trọng, giúp cho các bên liên quan có cái nhìn tổng quan và chi tiết về những tác động dự kiến và biện pháp giảm thiểu rủi ro. Báo cáo đánh giá tác động môi trường không chỉ đơn thuần là một tài liệu thông tin mà còn đóng vai trò quan trọng như một công cụ quản lý và quyết định trong quá trình xem xét và đánh giá tác động của một dự án đến môi trường và cộng đồng.

Đây không chỉ là một bước quan trọng mà còn là cột mốc quyết định có ảnh hưởng lớn đến việc quản lý và triển khai dự án. Một báo cáo đánh giá tác động môi trường thường chứa đựng một loạt các thông tin cần thiết về dự án, bao gồm cả mô tả về dự án, các hoạt động dự kiến, kỹ thuật sử dụng, và cả việc phân tích tác động tiềm ẩn đến môi trường và cộng đồng. Bằng cách này, báo cáo không chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về dự án mà còn cung cấp thông tin chi tiết và phản ánh sâu sắc về những ảnh hưởng môi trường dự kiến.

Cuối cùng, mỗi dự án đầu tư được yêu cầu lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường. Điều này đảm bảo rằng mỗi dự án đều phải trải qua quá trình đánh giá và công bố về tác động của nó đến môi trường và cộng đồng, tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án.

Như vậy thì việc thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 là một quy trình cần thiết và bắt buộc, đảm bảo rằng các dự án đầu tư được tiến hành một cách bền vững và có trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng.

 

3. Quy định về hình thức tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Hình thức tham vấn trong đánh giá tác động môi trường, như được quy định tại Điều 26 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, không chỉ là một quy trình bình thường mà còn là một quá trình quan trọng đòi hỏi sự tham gia tích cực của các bên liên quan và đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Ba hình thức tham vấn cụ thể được nêu rõ bao gồm:

- Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: Đây là một hình thức tham vấn hiện đại và phù hợp với xu hướng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giao tiếp. Trước khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định, chủ dự án cần gửi nội dung tham vấn đến cơ quan quản lý trang thông tin điện tử. Sau đó, đơn vị này có trách nhiệm đăng tải thông tin tham vấn để mời góp ý từ các bên liên quan. Quá trình tham vấn diễn ra trong khoảng thời gian 15 ngày, sau đó kết quả tham vấn được gửi lại cho chủ dự án. Điều này đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội tham gia và góp ý vào quá trình đánh giá.

- Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến: Hình thức này tạo ra một diễn đàn trực tiếp cho các bên liên quan để thảo luận và đưa ra ý kiến về báo cáo đánh giá. Chủ dự án cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp tại địa phương để niêm yết báo cáo đánh giá và mời các đại biểu tham dự. Ý kiến và phản hồi từ các đại biểu được ghi nhận trong biên bản họp tham vấn, đảm bảo rằng mọi ý kiến được thể hiện đầy đủ và minh bạch.  Hình thức tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến là một phương tiện quan trọng trong quá trình đánh giá tác động môi trường, mang lại một diễn đàn trực tiếp và tương tác cho các bên liên quan để thảo luận và đưa ra ý kiến về báo cáo đánh giá. Đây không chỉ là một cơ hội để các đại biểu tham dự trao đổi ý kiến, mà còn là một phương thức để tạo ra sự minh bạch và đồng thuận trong quyết định về dự án.

Trong quá trình này, chủ dự án cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp tại địa phương, tại đó báo cáo đánh giá tác động môi trường được niêm yết và các đại biểu từ các phòng ban, tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương được mời tham dự. Tại buổi họp, các đại biểu có cơ hội trực tiếp thảo luận, đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến về những vấn đề mà họ quan tâm và nhận định về tác động môi trường của dự án. Mỗi ý kiến và phản hồi từ các đại biểu tham dự được ghi nhận một cách cẩn thận trong biên bản họp tham vấn, đảm bảo rằng mọi quan điểm và ý kiến được thể hiện một cách đầy đủ và minh bạch. Biên bản này không chỉ là một bản ghi chép thông tin mà còn là một công cụ quản lý quan trọng, giúp cho quá trình đánh giá và quyết định liên quan đến dự án trở nên minh bạch và có trách nhiệm hơn.

- Tham vấn bằng văn bản: Hình thức này tạo điều kiện cho các bên liên quan có thể cung cấp ý kiến một cách chính xác và có trách nhiệm. Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo văn bản tham vấn đến các đối tượng quy định và họ có thời gian 15 ngày để phản hồi. Trong trường hợp không có phản hồi, được coi là thống nhất với nội dung tham vấn. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tham vấn. Tham vấn bằng văn bản là một phương tiện quan trọng trong quá trình đánh giá tác động môi trường, tạo điều kiện cho các bên liên quan có thể cung cấp ý kiến một cách chính xác và có trách nhiệm. Hình thức này đặc biệt hữu ích khi các bên quan tâm không thể tham gia vào các buổi họp trực tiếp hoặc muốn cung cấp ý kiến sau khi đã xem xét kỹ lưỡng tài liệu. Quy trình này bắt đầu khi chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo văn bản tham vấn đến các đối tượng quy định. Trong văn bản tham vấn, chủ dự án thường mô tả mục đích của việc tham vấn, cung cấp thông tin về dự án và tác động dự kiến đến môi trường, cũng như mô tả cách thức để gửi phản hồi.

Tổng thể, ba hình thức tham vấn này cùng nhau tạo ra một quá trình tham gia công bằng và minh bạch, giúp đảm bảo rằng mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên sự hiểu biết và đánh giá chính xác nhất về tác động môi trường của dự án.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chị tiết nhất

Tham khảo thêm: Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường năm 2023?