Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu người lao động không được trả đủlương hoặc trả lương không đúng thời hạn thì được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Trừ trưồng hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mồ tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 37), thì Bộ luật Lao động năm 2019 không còn yêu cầu người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 03 ngày mà được quyền nghỉ việc ngay lập tức.

Đa số người lao động đi làm việc với mục đính chính là có được thu nhập để chăm lo đồi sống của mình và gia đình tốt hơn; một khi tiền lương không được trả đủ, không được trả đúng hạn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động và gia đình của họ; điều này cũng thể hiện người sử dụng lao động thất hứa với người lao động. Bởi vậy, Bộ luật Lao động năm 2019 cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động trong trường hợp này là hoàn toàn phùhợp với thực tiễn, bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì người lao động cũng cần có sự chia sẻ khó khăn này với người sử dụng lao động.