1. Những điều cần lưu ý về chương trình khuyến mại tại Kiên Giang

1.1 Khuyến mại là gì?

Theo quy định Luật Thương mại thì Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

 

1.2 Nguyên tắc thực hiện khuyến mại

- Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác;

- Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại ( nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại;

- Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đươc khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

- Thực hiện khuyến mại phải đảm bảo

+ Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;

+ Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác;

- Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

 

1.3 Chủ thể thực hiện khuyến mại

Chủ thể thực hiện khuyến mại là thương nhân. Bao gồm thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh và thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Thương nhân thực hiện khuyến mại là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh

 

1.4 Quyền khuyến mại của chủ thể thực hiện khuyến mại

Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.

 

2. Các hình thức thực hiện chương trình khuyến mại

Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền 

- Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường;

- Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào;

- Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

- Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

- Không được giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể;

- Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu;

- Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ;

- Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng chính phủ quyết định

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

- Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác.

- Giá trị tối đa của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được tặng kèm theo một đơn vị hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng trong thời gian khuyến mại phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vật chất dung để khuyến mại quy định tại Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

- Nội dung của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ phải bao gồm các thông tin liên quan được quy định tại Điều 97 Luật thương mại

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố( hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

- Nội dung của chương trình thi phải bao gồm các thông tin liên quan được quy định tại Điều 97 Luật Thương mại và không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Việc tổ chức thi và mở thưởng phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải được thông báo cho Sở Công Thương nơi tổ chức thi, mở thưởng trước ngày tổ chức thi, mở thưởng. Trường hợp chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng dưới 100 triệu đồng thì thương nhân không phải thông báo cho Sở Công thương;

- Thương nhân thực hiện khuyến mại phải tổ chức thi và trao giải thưởng theo thể lệ và giải thưởng mà thương nhân đã công bố.

Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trến sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố( chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

- Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản;

- Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa ( gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tư), thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa cho Sở Công Thương nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện;

- Bằng chứng xác định trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải tuân thủ các điều kiện sau:

+ Được thể hiện dưới dạng vật chất ( vé số, phiếu, thẻ dự phòng; phiếu rút thăm, bốc thăm, quay số; thẻ , tem, phiếu cào; tem, phiếu trúng thưởng; nắp, nút, đáy, vỏ, thân của bao bì sản phẩm hoặc của sản phẩm; chính giải thưởng) hoặc thông điệp dữ liệu ( tin nhắn; thư điện tử; mã code; mã giao dịch, mã khách hàng, mã sản phẩm) hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương để làm căn cứ cho việc xác định trúng thưởng qua cách thức ngẫu nhiên;

+ Có hình thức khác với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử đụng kết quả xổ số của Nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng.

- Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.

(Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi là giải thưởng trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc không xác định được người trúng thưởng).

Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

- Thương nhân thực hiện khuyến mại phải tuân thủ quy định về thông báo các thông tin liên quan tại Điều 97 Luật Thương mại 2005; có trách nhiệm xác nhận kịp thời, chính xác sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên;

- Nội dung thông tin được thể hiện và lưu trữ trên thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức tương đương phải bao gồm:

+ Tên thẻ, phiếu và thông tin về khách hàng ( họ và tên, chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu);

+ Điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên. Trong trường hợp không thể hiện đầy đủ các nội dung nêu tại điểm này thì phải cung cấp đầy đủ, kịp thời các nội dung đó cho khách hàng khi khách hàng bắt đầu tham gia vào chương trình;

+ Số lượng, trị giá hàng hóa do khách hàng mua phải thể hiện rõ trong thông tin của thẻ, phiếu để làm căn cứ xác định lợi ích mà khách hàng được tặng thưởng; điều kiện chi tiết về số lượng, trị giá hàng hóa, dịch vụ do khách mua, sử dụng để được nhận thưởng.

Khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin

- Thương nhân khi thực hiện các hoạt động, chương trình khuyến mại trong đó quá trình thực hiện có sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các phương tiện, công cụ khác phải tuân thủ các quy định về khuyến mại của Luật Thương mại, Nghị định 81/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

- Thương nhân cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến (sàn) chịu trách nhiệm:

+ Đảm bảo các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại được công bố trên sàn phải tuân thủ pháp luật về khuyến mại, giao dịch điện tử, quảng cáo và pháp luật có liên quan;

+ Yêu cầu thương nhân thực hiện khuyến mại trên sàn cung cấp thông tin về hoạt động khuyến mại;

+ Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thương nhân thực hiện khuyến mại trên sàn được thực hiện chính xác, đầy đủ;

+ Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi khuyến mại vi phạm pháp luật trên sàn;

+ Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, kiểm tra, giám sát các hành vi khuyến mại vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn;

+ Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hoạt động khuyến mại cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

3. Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Kiên Giang

Việc đăng ký chương trình khuyến mại là thủ tục bắt buộc khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức khuyến mại mang tính may rủi và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại

Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ

Hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mại bao gồm:

+ Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP ( 1 bản);

+ Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định (1 bản);

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng (1 bản);

+ Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật (1 bản);

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại ( tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại ( giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại ( đối tượng hưởng khuyến mại );

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại( thể lệ chương trình khuyến mại);

+ Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trường khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình. 

 

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thương nhân có thể nộp hồ sơ qua các hình thức sau:

- Nộp qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm;

- Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Cơ quan quản lý nhà có thẩm quyền được xác định là:

- Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

 

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

- Căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện;

- Căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;

- Căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp ( văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;

+ Thời gian thực hiện khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại.

 

4. Những thắc mắc thường gặp khi đăng ký khuyến mại tại Kiên Giang

4.1 Chương trình khuyến mại nào bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại ?

Theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì các trường hợp không phải thông báo là:

- Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mãi có tổng giá trị giả thưởng, quả tặng dưới 100 triệu đồng;

- Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, Website khuyến mại trực tuyến.

Tuy nhiên các điều kiện trên không áp dụng với hình thức khuyến mại ( quy định tại Điều 13 và Điều 15 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)  mang tính chất may rủi và hình thức khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.( các hình thức này yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan quản lý có thẩm quyền, Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP )

Do vậy hình thức khuyến mại mang tính chất may rủi và hình thức khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà qua trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin là các hình thức bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

4.2 Hành vi vi phạm quy định về thực hiện đăng ký chương trình khuyến thì bị phạt như thế nào ?

Các hành vi vi phạm và mức xử phạt được quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP và Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

- Có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với thương nhân vi phạm là cá nhân. 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với thương nhân vi phạm là tổ chức. Khi có hành vi không thông báo, thông báo sửa đổi (gọi chung là thông báo) hoặc không đăng ký, đăng ký sửa đổi( gọi chung đăng ký) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng thực tế.

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chậm hơn thời hạn quy định dưới 30 ngày ( kể từ ngày cuối cùng của thời hạn phải báo cáo). Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng  đối với trường hợp nộp chậm quá 30 ngày. ( Mức phạt tiền đối với thương nhân là tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với thương nhân là cá nhân tức là hai lần mức phạt trên).

- Ngoài ra cá nhân có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tổ chức có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi có một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Không tổ chức công khai việc mở chương trình khuyến mại mang tính may rủi hoặc tổ chức mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà không có sự chứng kiến của khách hàng hoặc không lập thành biên bản việc tổ chức mở thưởng;

+ Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thời gian, địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc không lập biên bản thực hiện việc phát hành kèm theo bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa.

Trên đây là bài viết phân tích quy định đăng ký chương trình khuyến mại tại Kiên Giang của Luật Minh Khuê. Trong trường hợp bài viết có điều chưa rõ quý khách có thể liên hệ trực tiếp tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp.

Quy khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký chương trình khuyến mại tại tỉnh Kiên Giang, khách hàng vui lòng liên hệ quan số điện thoại 093.262.6162 gặp Bà: Hoàng Lê Khánh Linh để được hỗ trợ báo phí dịch vụ hoặc yêu cầu báo giá chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Công ty Luật Minh Khuê xin cảm ơn!