Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt được quy định tại điều 270 Bộ luật hình sự năm 2015
Theo điều 270, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội điều động người không đủ điều kiện đều khiển phương tiện giao thông đường sắt như sau:
1. Người nào điều động người không có giấy phép lái tàu hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Như vậy, đối với tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt thì mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.
 

1.  Khách thể của tội phạm

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt  xâm phạm vào những quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt. 
Điều động là ra lệnh, phân công, chỉ thị cho người khác. Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt là ra lệnh, chỉ thị hoặc phân công những người bị pháp luật cấm điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.
Đối tượng tác động của tội phạm này là người điểu khiển và phương tiện giao thông đường sắt.
Theo Luật Đường sắt năm 2017, Phương tiện giao thông đường sắt là đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt.
Tàu là phương tiện giao thông đường sắt được lập bởi đầu máy và toa xe hoặc đầu máy chạy đơn, toa xe động lực, phương tiện động lực chuyên dùng di chuyển trên đường sắt.

2. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt thể hiện bằng một trong các hành vi:
- Điều động người không có giấy phép lái tàu (người không có bằng, chứng chỉ chuyên môn lái tàu phù hợp với chức danh theo quy định của pháp luật); 
- Điều động người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở), có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác; 
- Điều động người không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông đường sắt  (như không có đủ điều kiện sức khỏe và giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế v.v… .
Hậu quả của hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt thể hiện bằng một trong những hậu quả dưới đây:
- Làm chết người; 
- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 
- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 
- Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
Hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mặc dù chưa gây hậu quả, nhưng (trước đây) đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi  trên mà còn vi phạm thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều này.
Giữa hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và hậu quả cần có mối quan hệ nhân quả.
Luật Đường sắt 2017 quy định về giấy phép lái tàu như sau:
 
“Điều 36. Giấy phép lái tàu
 
1. Giấy phép lái tàu được cấp cho người trực tiếp lái phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của Luật này.
 
2. Người được cấp giấy phép lái tàu chỉ được lái loại phương tiện giao thông đường sắt đã quy định trong giấy phép lái tàu.
 
3. Người được cấp giấy phép lái tàu phải có các điều kiện sau đây:
 
a) Có độ tuổi từ đủ 23 tuổi đến 55 tuổi đối với nam, từ đủ 23 tuổi đến 50 tuổi đối với nữ; có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe;
 
b) Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên ngành lái phương tiện giao thông đường sắt do cơ sở đào tạo cấp
 
c) Có thời gian làm phụ lái tàu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
 
d) Đã qua kỳ sát hạch đối với loại phương tiện giao thông đường sắt quy định trong giấy phép lái tàu.
 
4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu.”
 
Tiêu chuẩn của nhân viên điều khiển phương tiện giao thông đường sắt được quy định trực tiếp tại Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

3. Mặt chủ quan của tội phạm

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý. 
Lỗi vô ý của người phạm tội thể hiện ở sự quá tự tin cho rằng hậu quả đó không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.
Bộ luật Hình sự không quy định thế nào là năng lực trách nhiệm hình sự nhưng có quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, người có năng lực trách nhiệm hình sự phải là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi có năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.
Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số điều 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 thuộc Chương XXI Bộ luật hình sự. Như vậy chủ thể của tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường sắt phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên.

4. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường sắt là người quản lý có thẩm quyền điều động người khác điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.
Người điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường sắt thực hiện hành vi khách quan với lỗi vô ý, có thể là vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả.
 
Vô ý vì quá tự tin là trường hợp người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả  nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.
Vô ý vì cẩu thả là trường hợp người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.
Mặc dù là vô ý phạm tội, nhưng trước khi điều động người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt, người phạm tội phải biết người mà mình điều động là người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt. Nếu vì một lý do nào đó mà người phạm tội không biết người mà mình điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt thì cũng không cấu thành tội phạm.
 

5. Hình phạt

Cấu thành cơ bản quy định mức hình phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Cấu thành tăng nặng quy định mức hình phạt tù từ 03 năm đến 10 năm khi có một trong những tình tiết sau đây:
- Làm chết 02 người; 
- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 
- Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
Cấu thành  rất tăng nặng quy định mức hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm khi có một trong những tình tiết sau đây:
- Làm chết 03 người trở lên; 
-  Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
- Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Hình phạt bổ sung: ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến bài viết Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại.

Trân trọng./.

Công ty luật Minh Khuê (biên tập)