Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nội dung tư vấn:

xin chào luật sư. em có một số thắc mắc mong muốn được luật sư giải đáp ạ. công ty của em hiện đang là công ty cổ phần có hai cổ đông là em và một cổ đông khác. Bây giờ em muốn tách riêng ra để thành lập công ty khác thì phần tài sản là vốn đầu tư ban đầu sẽ được phân chia ra sao ạ.

 Thứ nhất về loại hình doanh nghiệp trong trường hợp của bạn, nếu công ty bạn chỉ có hai cổ đông thì không thể tổ chức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần được mà chỉ có thể hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thôi.

Thứ hai về vấn đề rút vốn khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thì luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

" Điều 51. Nghĩa vụ của thành viên

2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này."

Theo đó bạn không thể tiến hành rút vốn ra khỏi công ty được, mà hiện tại bạn chỉ có thể lựa chọn một trong các cách thức sau:

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

- Một là công ty hiện tại của bạn sẽ tiến hành giảm vốn điều lệ bằng cách Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên. Nếu đảm bảo được vấn đề trên thì bạn có thể rút được 1 phần vốn của mình ra ngoài công ty.

- Hai là bạn chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình cho thành viên còn lại, trường hợp thành viên còn lại không mua thì anh có thể chuyển nhượng cho một người khác. Tiền chuyển nhượng phần vốn góp anh sẽ dùng để đầu tư thành lập công ty khác.

Tôi góp13% vốn điều lệ đồng sáng lập công ty cổ phần từ năm 2007. Thời gian từ năm 2009 đến nay công ty không mời tôi họp cổ đông, không gửi báo cáo tài chính, không chia lợi tức, không cho tôi tham gia trong ban kiểm soát cũng như hội đồng quản trị. Vừa qua tôi đến trụ sở công ty thì mới biết công ty đã chuyển địa chỉ trụ sở và đến đây tôi không biết công ty do tôi góp vốn còn hay đã giải thể. Vì vậy theo Luật sư tôi phải làm sao ?. Và có làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng hay không ?. Và gửi đến cơ quan nào ?. Xin chân thàm cảm ơn !

 Theo như thông tin bạn cung cấp thì bên mình nhận định bạn là một trong những cổ đông sáng lập của công ty và sở hữu 13% cổ phần của công ty. Tuy nhiên bạn không phải là thành viên hội đồng quản trị. Quyền của cổ đông phổ thông được ghi nhận trong luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đôngtrong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

>> Xem thêm:  Chuyển nhượng cổ phần không thông qua giao dịch chứng khoán?

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

Bạn sở hữu 13% cổ phần của công ty như vậy bạn có toàn bộ các quyền được nêu ở trên, theo quy định thì đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần. Do đó nếu như công ty bạn không thông báo cho bạn tham gia họp đại đồng cổ đông là không đúng. Còn việc không cho bạn tham gia vào hội đồng quản trị thì cái này chưa thể khẳng định đúng hay sai vì thành viên hội đồng quản trị thì do đại hội đồng biểu quyết bổ nhiệm.

Trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến công ty, nếu bạn không biết chính xác công ty đang ở đâu thì bạn có thể tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tìm hiểu.

Chào chị, công ty em là công ty cổ phần, có người muốn góp vốn vào công ty em thì em phải văn bản gì ạ, xếp em muốn thể hiện được đó là số vốn góp của họ và chiếm bao nhiêu trong tổng số vốn, ví dụ như họ góp 1 tỷ, tổng số vốn 10 tỷ, thì xếp muốn nói được ý là góp 10% trong tổng số 10 tỷ

 Công ty của bạn hiện tại đang là công ty cổ phần thì việc tăng thêm vốn điều lệ của công ty có thể được thực hiện thông qua các hình thức sau:

>> Xem thêm:  Phân tích các vấn đề pháp lý xoay quanh việc mua doanh nghiệp giá 1 USD hoặc 0 đồng ?

- Một là chào bán cho các cổ đông hiện hữu 

- Hai là chào bán cổ phần riêng lẻ 

- Ba là chào bán cổ phần ra công chúng 

Bởi vì công ty đang muốn tiếp nhận thêm người đó trở thành cổ đông của công ty, nên bạn phải làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ. Đối với chào bán cổ phần riêng lẻ thì có hai trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất nếu như công ty bạn đã từng chào bán cổ phần ra công chúng thì để tiến hành chào bán cổ phần riêng lẻ lần này bạn phải tiến hành đăng ký chào bán với ủy bán chứng khoán nhà nước trước.

Trường hợp thứ hai nếu đây là lần đầu chào bán thì bạn không cần đăng ký chào bán với ủy ban chứng khoán nhà nước nữa mà chỉ cần thực hiện thủ tục chào bán theo quy định tại điều 123 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 123. Chào bán cổ phần riêng lẻ

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:

a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần?

b) Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

2. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;

c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

3. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh;

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần."

Theo đó công ty bạn phải gửi thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư, sau khi được chấp thuận thì bên bán sẽ làm thành lập hợp đồng mua bán cổ phần với người mới và thực hiện thủ tục đăng vốn điều lệ của công ty 

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty thì bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh( theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

- Quyết định và biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần.

Công ty tôi có vốn điều lệ: 10.000.000.000, 0 đồng (Mười tỷ đồng chẵn). Số cổ đông là: 91. Người có cổ phần nhiều nhất là: 160.000 CP. Người có cổ phần thấp nhất là 1000 CP. Qua thời gian 5 năm sản xuất kinh doanh, hàng năm Công ty đều có lợi nhuận và trích lập các quỹ. Hiện nay quỹ đầu tư phát triển của Công ty có số dư là 6.300.000.000 ( sáu tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn). Xin cho tôi hỏi: Cổ đông yêu cầu Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông ( tương ứng với số cổ phần đang nắm giữ theo tỷ lệ 63/100) điều này có đúng không? Rát mong được sự tư vấn trả lời của quý anh chị. Tôi xin cảm ơn.

 Cổ phiếu được hiểu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu thì phải có các thông tin sau:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

- Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

- Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

- Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

- Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);

- Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

Do đó công ty bạn chỉ cấp cổ phiếu cho cổ đông của công ty để ghi nhận hiện tại họ đang sở hữu bao nhiêu cổ phân của công ty thôi.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.