1. An toàn bức xạ là gì?

An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường.

2. Điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Thông tư 34/2014/TT-BKHCN tại Điều 6 quy định về điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ như sau:

a) Được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất 02 giảng viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

c) Có tài liệu giảng dạy theo nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này;

d) Có đủ các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bài giảng và bài thực hành, bao gồm máy tính, máy chiếu và thiết bị ghi đo bức xạ phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy thực hành;

đ) Đối với tổ chức bị thu hồi giấy đăng ký theo quy định tại Khoản 5 Điều này, việc đề nghị cấp lại giấy đăng ký chỉ được thực hiện sau thời hạn 01 năm từ ngày có quyết định thu hồi.

3. Thủ tục cấp Giấy đăng ký

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định, việc cấp giấy đăng ký được thực hiện theo quy định như sau:

a) Tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc gửi qua bưu điện và nộp phí, lệ phí cấp giấy đăng ký theo quy định tại Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký bao gồm các nội dung sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký theo Mẫu số 1 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Phiếu khai báo giảng viên theo Mẫu số 6 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ của các giảng viên;

- Tài liệu giảng dạy;

- Danh sách các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bài giảng và bài thực hành;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp pháp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp pháp quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký đối với giảng viên;

- Quy chế quản lý hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ, trong đó quy định: công tác tổ chức khóa đào tạo, quản lý việc tham gia khóa đào tạo của học viên, quy định về kiểm tra cuối khóa đào tạo, quy định về cấp giấy chứng nhận đào tạo, biện pháp đánh giá chất lượng giảng dạy và quản lý hồ sơ đào tạo;

c) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét cấp hoặc không cấp giấy đăng ký; trường hợp không cấp giấy đăng ký thì trong thời hạn nêu trên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy đăng ký được lập theo Mẫu số 8 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sửa đổi giấy đăng ký

Việc sửa đổi giấy đăng ký được thực hiện theo quy định như sau:

a) Tổ chức phải đề nghị sửa đổi giấy đăng ký trong trường hợp thay đổi các thông tin về tên, địa chỉ làm việc của tổ chức, người đứng đầu của tổ chức;

b) Hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy đăng ký bao gồm các nội dung sau:

- Đơn đề nghị sửa đổi giấy đăng ký theo Mẫu số 2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản gốc giấy đăng ký đề nghị sửa đổi;

- Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi;

c) Tổ chức đề nghị sửa đổi giấy đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc gửi qua bưu điện và nộp lệ phí cấp giấy đăng ký theo quy định tại Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

d) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét cấp giấy đăng ký sửa đổi.

5. Cấp lại giấy đăng ký

Việc cấp lại giấy đăng ký được thực hiện theo quy định như sau:

a) Tổ chức được đề nghị cấp lại giấy đăng ký khi bị rách, nát, mất;

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký gồm các nội dung sau:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký theo Mẫu số 3 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản gốc giấy đăng ký khi đề nghị cấp lại do bị rách, nát;

- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy đăng ký và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy giấy đăng ký khi đề nghị cấp lại giấy đăng ký do bị mất;

c) Tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc gửi qua bưu điện và nộp lệ phí cấp giấy đăng ký theo quy định tại Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

d) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét cấp lại giấy đăng ký.

6. Điều kiện thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định điều kiện thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ đó là:

- Tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ phải được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy đăng ký.

- Cá nhân tham gia giảng dạy tại các khóa đào tạo an toàn bức xạ (sau đây gọi tắt là khóa đào tạo) phải có chứng chỉ hành nghề.

- Khi tổ chức khóa đào tạo, tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ phải thực hiện các quy định sau:

a) Ban hành quyết định tổ chức khóa đào tạo, ghi rõ tên khóa đào tạo, nơi tổ chức, thời gian tổ chức, danh sách giảng viên và gửi thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu khóa đào tạo;

b) Thực hiện chương trình đào tạo theo đúng các yêu cầu về nội dung và thời gian đào tạo quy định tại Điều 5 Thông tư này; sử dụng giảng viên có chứng chỉ hành nghề để tham gia giảng dạy, trong đó có ít nhất 01 giảng viên của tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký;

c) Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân kiểm tra, giám sát khóa đào tạo;

d) Cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho các học viên tham gia học đầy đủ và có kết quả kiểm tra cuối khóa đào tạo đạt yêu cầu theo mẫu giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Lập và gửi hồ sơ khóa đào tạo về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sau khi kết thúc khóa đào tạo, bao gồm:

- Danh sách học viên được cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ;

- Kết quả đánh giá của học viên đối với nội dung chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên tham gia khóa đào tạo và công tác tổ chức khóa đào tạo.

 Tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ phải lập và lưu giữ hồ sơ các khóa đào tạo.

7. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

>>> Mẫu đơn này là Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN.

 TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ       
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ    

 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          . ...., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                     4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký:       

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu:                                   Ngày cấp:                                                                                

- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho:

          € Nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế;

          € Nhân viên bức xạ trong xạ trị;

          € Nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân;

          € Nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp;

          € Nhân viên bức xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp;

          € Nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;

          € Nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

          € Nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ;

          € Nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị đo trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích;

          € Nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác;

          € Nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác;

          € Nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân;

          € Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ;

          € Người phụ trách an toàn.

8. Các hồ sơ kèm theo:

(1) Phiếu khai báo giảng viên;

(2) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ của giảng viên;

(3) Chương trình đào tạo và bộ bài giảng;

(4) Danh sách phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo;

(5) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đầu tư;

(6) Quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động với giảng viên;

(7) Quy chế quản lý hoạt động đào tạo;

…..

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

                                                                NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung "Thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ"  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê