Bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối kỳ, cụ thể như sau: (đơn vị: triệu đồng) I. Tài sản 1. Tiền: 3.000 2. Tồn kho: 4.000 3. Các khoản phải thu: 2.000 Tổng TS: 9.000 II. Nguồn vốn 1. Vay phải trả 4.000 2. Vốn góp: 1.000 3. LN tích lũy 4.000 Tổng NV: 9.000. Hiện nay, có 1 thành viên xin rút vốn. 

Vậy, doanh nghiệp phải trả cho thành viên này như thế nào? Xin được tư vấn? 

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Doanh nghiệp phải trả lại bao nhiêu khi thành viên rút vốn ? 

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp luật:

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung phân tích:

Công ty của bạn là công ty TNHH có 4 thành viên góp vồn, do vậy công ty này thuộc loại hình doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên.Căn cứ điều 51 LDN 2014 quy định nghĩa vụ của các thành viên như sau:

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

Điều 52: Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Điều 53: Chuyển nhượng phần vốn góp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Như vậy, căn cứ khoản 2 điều 51 thì thành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được rút vốn dưới mọi hình thức trừ trường hợp quy định tại điều 52,53,54,68. Tại điều 52 quy định trong một số trường hợp thành viên góp vốn không tán thành một số quyết định của hội đồng thành viên thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Giá trị phần vốn góp do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì giá sẽ là giá thị trường. Trong trường hợp công ty không mua lại thì thành viên này có thể tự do chuyển nhượng cho người khác. Trường hợp không thuộc vào các trường hợp tại điều 52 thì thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng vốn góp theo điều 53. Tại điều 53 quy định về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp như sau: phải chào bán cho những thành viên còn lại của công ty, sau thời hạn 30 ngày nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết mới được chào bán cho người không phải là thành viên công ty.Tại điều 68 quy định việc thay đổi vốn điều lệ của công ty, theo khoản 3 điều 68 thì Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:cách 1, Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;cách 2, Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52.

>> Xem thêm:  Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi của bạn là công ty bạn không có quyết định giảm vốn điêu lệ của công ty mà chỉ có một thành viên công ty xin giảm vốn do vậy không áp dụng điều 68 trong trường hợp này.  Trường hợp xin rút vốn thuộc vào một trong các trường hợp tại điều 52 thì giá trị phần vốn góp xin rút do công ty và thành viên xin góp vốn thỏa thuận không phụ thuộc vào báo cáo tài chính kết quả kinh doanh, giá trị này có thể bằng hoặc thấp hơn hoặc có thể cao hơn với giá vốn góp ban đầu của thành viên góp vốn. Nếu trường hợp của công ty bạn không thuộc vào các trường hợp quy định tại điều 52, 53, 54, 68 thì các thành viên công ty sẽ không được rút vốn dưới mọi hình thức.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?