Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc quy định như sau:

- “Dân tộc thiểu số” là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.''

- “Dân tộc đa số” là dân tộc có số dân chiếm trên 50% tổng dân số của cả nước, theo điều tra dân số quốc gia.

Như vậy trong trường hợp của bạn, dân tộc Hoa là dân tộc thiểu số.

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP  quy định về miễn tiền sử dụng đất như sau:

''Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.''

Nếu gia đình bạn sống tại các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì gia đình bạn sẽ được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu gia đình bạn không sống tại các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì căn cứ Khoản 1, Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về giảm tiền sử dụng đất: ''Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.''

Nếu gia đình bạn là người dân tộc Hoa không thuộc các xã thuộc địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn thì được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Danh mục các xã đặc biệt khó khăn được Chính phủ quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg và Quyết định 30/2012/QĐ-TTg .

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

Trân trọng./.