1. Uỷ quyền ký hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan nhà nước

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, quy định như sau về thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan nhà nước như sau:

- Đối với cơ quan hành chính: Người đứng đầu cơ quan hành chính, mà cơ quan này được xác định là đầu mối có trách nhiệm biên chế và quản lý kinh phí hành chính từ ngân sách nhà nước, sẽ là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định về số lượng hợp đồng. Người này có thể phân cấp hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện công việc. Quyết định về việc ủy quyền này thường được thực hiện bằng văn bản, và mức độ ủy quyền có thể được xác định cụ thể, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt trong quản lý cơ quan.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là người có thẩm quyền ký hợp đồng. Trong trường hợp không ký hợp đồng trực tiếp, người này có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc để thực hiện. Việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản. Quyết định về việc ủy quyền thường được thực hiện bằng văn bản để làm rõ và chính thức hóa quyền hạn của người được ủy quyền. Trong văn bản ủy quyền, thông tin cụ thể về phạm vi ủy quyền, thời gian ủy quyền, và các điều kiện liên quan có thể được mô tả để đảm bảo rõ ràng và minh bạch. Quy trình ủy quyền này giúp tăng cường tính linh hoạt trong quản lý và thực hiện các hợp đồng, đồng thời đảm bảo rằng quyền lực và trách nhiệm được phân chia một cách rõ ràng và có hiệu lực.

Tóm lại, đối với cơ quan hành chính, có khả năng phân cấp hoặc ủy quyền ký hợp đồng, trong khi đối với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu có thể ủy quyền ký hợp đồng và việc ủy quyền phải được thực hiện thông qua văn bản.

 

2. Uỷ quyền ký hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước như sau:

- Đối với đơn vị nhóm 1, đơn vị nhóm 2 và đơn vị nhóm 3 tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: Người đứng đầu đơn vị hoặc người được ủy quyền sẽ có thẩm quyền ký hợp đồng.

- Đối với đơn vị nhóm 3 tự bảo đảm từ 10% đến dưới 70% chi thường xuyên và đơn vị nhóm 4: Người có thẩm quyền ký hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức, hoặc người được ủy quyền ký hợp đồng.

- Đối với ký kết hợp đồng dịch vụ: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập có thể trực tiếp ký hợp đồng theo đề xuất của đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền, việc ký hợp đồng sẽ được thực hiện sau khi báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tóm lại, đối với đơn vị nhóm 1, 2, 3, 4, có thể ủy quyền ký hợp đồng thực hiện công việc dịch vụ cho người khác. Đối với cơ quan hành chính, người đứng đầu có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập có thể trực tiếp ký hoặc ủy quyền ký hợp đồng.

 

3. Công việc thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước bao gồm?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, quy định về các công việc thực hiện hợp đồng của cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm:

- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: Lái xe, bảo vệ; Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Những công việc này đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động suôn sẻ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ, và hiệu quả.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức: Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan; Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền ký thay cho giám đốc công ty mới nhất

 

4. Hình thức ký kết hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Dựa trên quy định tại Điều 5 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, nói về hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng như sau:

- Hình thức và loại hợp đồng: Các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này được ký kết hợp đồng bằng văn bản. Trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng bao gồm: Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan; Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.

- Điều kiện ký kết hợp đồng:

+ Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Quan trọng là cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đều phải đảm bảo rằng quá trình ký kết hợp đồng của họ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và đảm bảo lợi ích của cả hai bên tham gia.

+ Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về lương thấp nhất, giờ làm việc, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật. Bằng cách này, tổ chức cung cấp dịch vụ không chỉ đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình là hợp pháp mà còn chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc trong tổ chức đó.

+ Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này.

Tóm lại, hình thức ký kết hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là bằng văn bản, và giao kết thông qua phương tiện điện tử được xác nhận giá trị như hợp đồng bằng văn bản.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Giám đốc có thể ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng được không?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!