1. Giá hợp đồng sau điều chỉnh có được vượt giá gói thầu haykhông?

Giá trị của hợp đồng xây dựng sau khi được điều chỉnh có thể vượt quá giá gói thầu hay không là một vấn đề quan trọng, và theo quy định của Điều 69 của Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024), nguyên tắc thực hiện hợp đồng được đặc tả như sau: Khi có sự điều chỉnh hợp đồng, đặc biệt là làm thay đổi thời gian thực hiện hoặc vượt giá gói thầu, quy trình này phải được chấp thuận từ người có thẩm quyền, thường là người đứng đầu dự án hoặc quản lý dự toán. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải đảm bảo rằng không vượt quá tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và kiểm soát về chi phí của dự án. Trong trường hợp dự án hoặc dự toán mua sắm có nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh cũng phải được giữ trong phạm vi không vượt quá tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm. Điều này giúp đảm bảo sự đồng bộ và quản lý hiệu quả của tất cả các gói thầu. Quy định này giúp bảo vệ lợi ích của chủ đầu tư, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chi phí và quản lý dự án xây dựng.

Ngoài ra, theo quy định của Điều 36 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 1 của Nghị định 50/2021/NĐ-CP), về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng, nguyên tắc này được mô tả như sau: Giá hợp đồng sau điều chỉnh không được vượt quá giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu đã được phê duyệt. Điều này bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó. Nếu giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt quá giới hạn đã xác định, chủ đầu tư có quyền quyết định việc điều chỉnh. Điều này giúp chủ đầu tư duy trì kiểm soát và quản lý chi phí của dự án. Trong trường hợp vượt quá giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu đã được phê duyệt, quyết định điều chỉnh giá hợp đồng phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc cấp trên cấp trên, như Bộ trưởng của bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư). Đồng thời, khi thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng, cần đảm bảo có đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo thỏa thuận trong hợp đồng. Điều này đảm bảo tính minh bạch và sự ổn định trong quản lý tài chính của dự án. Quy định này nhấn mạnh sự cần thiết của sự chấp thuận và kiểm soát trong việc điều chỉnh giá hợp đồng, giúp ngăn chặn tình trạng vượt giá không kiểm soát và đảm bảo rằng quá trình điều chỉnh được thực hiện một cách có trật tự và chặt chẽ.

Các điều chỉnh liên quan đến dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, và giá gói thầu phải tuân theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

2. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong thời gian được gia hạn thực hiện hợp đồng

Theo quy định của Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP), nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định như sau: 

- Phạm vi của nguyên tắc: Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng. Điều này bao gồm cả thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Hạn chế thời gian điều chỉnh: Nguyên tắc này rõ ràng hạn chế quá trình điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong một khung thời gian cụ thể, tập trung vào thời kỳ thực hiện hợp đồng. Nếu có thời gian gia hạn theo quy định của pháp luật, quá trình điều chỉnh cũng được bao gồm trong khoảng thời gian đó.

- Đảm bảo tính minh bạch và dễ kiểm soát: Nguyên tắc này giúp đảm bảo tính minh bạch và dễ kiểm soát trong quá trình quản lý hợp đồng xây dựng. Việc giới hạn thời gian điều chỉnh giúp ngăn chặn việc điều chỉnh vượt ra khỏi phạm vi hoặc trạng thái cụ thể của hợp đồng.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Nguyên tắc này đảm bảo rằng quá trình điều chỉnh tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật liên quan đến thời gian thực hiện hợp đồng và gia hạn hợp đồng. Bằng cách này, nguyên tắc giúp tạo ra một hệ thống quản lý hợp đồng xây dựng có tính rõ ràng, công bằng và dễ kiểm soát trong quá trình thực hiện dự án xây dựng.

Nếu giá hợp đồng không vượt quá giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt, chủ đầu tư có quyền quyết định điều chỉnh. Điều này có thể áp dụng khi có các biến động chi phí, thay đổi điều kiện thị trường hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá cả mà không làm vượt quá giới hạn giá đã được xác định từ trước. Thay đổi điều kiện thị trường hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả, và việc chủ đầu tư có quyền quyết định điều chỉnh giá hợp đồng mà không làm vượt quá giới hạn giá đã được xác định từ trước giúp tăng cường sự linh hoạt trong quản lý dự án. Điều này mang lại lợi ích cho cả chủ thầu và chủ đầu tư. Chủ thầu không phải chịu áp lực khi giá cả tăng do các biến động không lường trước được, và chủ đầu tư có thể duy trì sự kiểm soát về chi phí mà không cần phải thực hiện các thủ tục phê duyệt phức tạp từ bên ngoại.

3. Ký kết phụ lục hợp đồng khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Theo quy định của khoản 2 Điều 6 trong Thông tư 02/2023/TT-BXD về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng như sau:

- Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thêm tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

- Trong trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến việc cần điều chỉnh hoặc bổ sung hợp đồng, chủ đầu tư phải ký kết phụ lục hợp đồng như cơ sở để thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh và các chi phí phát sinh, đồng thời tuân theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng, làm cơ sở để ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Sau khi các bước trên được thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Phụ lục này trở thành một phần của hợp đồng chính và chính thức ghi lại các điều chỉnh giá và các thông tin liên quan. Quy trình này giúp bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quản lý chi phí của dự án xây dựng và đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I đi kèm với Thông tư này. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với đặc điểm công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và được thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng tư vấn xây dựng thanh toán theo thời gian (tháng, tuần, ngày, giờ), việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia được thực hiện theo công thức điều chỉnh cho yếu tố chi phí nhân công, như mô tả tại Mục I của Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Công thức điều chỉnh cho yếu tố chi phí nhân công có thể cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách tính toán điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia dựa trên thời gian. Quy trình này đảm bảo rằng việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện một cách logic, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật.

Do đó, khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến việc phải điều chỉnh hoặc bổ sung hợp đồng, việc ký kết phụ lục hợp đồng là cơ sở để thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng, và chủ đầu tư cần tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Xử lý tình huống dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu? 

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!