1. Xử lý khi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá của nhà thầu vượt giá gói thầu

Dựa vào quy định tại khoản 8 của Điều 131 trong Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, hướng dẫn về việc xử lý tình huống giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng vượt giá gói thầu đã được phê duyệt, chủ đầu tư có thể áp dụng một hoặc kết hợp các biện pháp sau đây:

- Cho phép các nhà thầu này tham gia lại việc chào giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố chi phí thực hiện gói thầu;

- Cho phép cùng lúc với việc các nhà thầu tham gia chào giá dự thầu lại, xem xét lại giá gói thầu và nội dung hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, nếu cần thiết.

+ Trong trường hợp cho phép các nhà thầu tham gia lại chào giá dự thầu, cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào giá dự thầu nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu gửi văn bản đề nghị tham gia lại chào giá dự thầu và cũng cần quy định rõ việc mở các hồ sơ chào giá dự thầu lại theo quy trình mở thầu quy định tại Điều 26 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP hoặc thông qua việc chào giá dự thầu lại trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các cuộc đấu thầu qua mạng. 

+ Trong trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch chọn nhà thầu đã được phê duyệt, người có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt việc điều chỉnh trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh, nhằm đảm bảo rằng việc điều chỉnh được thực hiện trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp hồ sơ chào giá dự thầu.

- Mời các nhà thầu tham gia chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. Trong trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đã được phê duyệt cho việc lựa chọn nhà thầu, người có thẩm quyền phải phê duyệt việc điều chỉnh trước thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến.

- Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất tham gia đàm phán về giá, nhưng cần đảm bảo rằng giá sau đàm phán không vượt quá giá dự thầu sau khi đã sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. Trong trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đã được phê duyệt cho việc lựa chọn nhà thầu, người có thẩm quyền phải phê duyệt việc điều chỉnh trong thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh.

Trong trường hợp đàm phán không đạt được thỏa thuận, mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo tham gia đàm phán. Phương pháp này chỉ được áp dụng cho các trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án, dự toán mua sắm, và gói thầu. Trong trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, thì có thể xử lý theo các phương pháp nêu trên hoặc mời nhà thầu tham gia đàm phán về giá, với điều kiện giá sau đàm phán không được vượt quá giá gói thầu.

Do đó, trong trường hợp giá dự thầu vượt quá giá gói thầu đã được phê duyệt sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng, chủ đầu tư có thể thực hiện các biện pháp sau: Cho phép các nhà thầu tham gia chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố chi phí thực hiện gói thầu; Đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, có thể xem xét lại giá gói thầu và nội dung hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, khi cần thiết; Mời các nhà thầu tham gia chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn; Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất tham gia đàm phán về giá, nhưng phải đảm bảo rằng giá sau đàm phán không vượt quá giá dự thầu sau khi đã sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.

 

2. Nội dung cần đảm bảo trong xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động đấu thầu 

Theo quy định tại Điều 88 của Luật Đấu thầu 2023, khi xử lý tình huống trong quá trình hoạt động đấu thầu, người có thẩm quyền và chủ đầu tư phải đảm bảo các điều sau:

- Trong trường hợp xuất hiện tình huống chưa được quy định rõ ràng và cụ thể trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động đấu thầu, người có thẩm quyền và chủ đầu tư phải ra quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý tình huống, tuân thủ nguyên tắc đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

- Việc xử lý tình huống phải dựa trên các yếu tố sau: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Hợp đồng đã ký kết với nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn; Tình hình thực tế triển khai thực hiện gói thầu, dự án, dự án đầu tư kinh doanh.

 

3. Quy định về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 39 trong Luật Đấu thầu 2023, giá gói thầu được xác định như sau:

- Giá gói thầu là giá trị của gói thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đảm bảo rằng giá gói thầu là một con số chính xác được quyết định trước và được sử dụng như một phần quan trọng của quy trình đấu thầu.

- Giá gói thầu bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, bao gồm cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đảm bảo rằng giá gói thầu phản ánh đầy đủ tất cả các yếu tố chi phí liên quan và là một con số toàn diện để xác định ngân sách và đánh giá tính khả thi của dự án.

- Giá gói thầu sẽ được cập nhật trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Việc cập nhật giá gói thầu đảm bảo rằng các thông tin về giá cả là cập nhật nhất và phản ánh đúng tình hình thị trường và điều kiện thực tế, giúp cho quá trình đấu thầu diễn ra một cách công bằng và minh bạch.

- Đối với các gói thầu được chia thành nhiều phần, giá gói thầu và giá ước tính cho từng phần sẽ được ghi rõ. Giúp cho các bên tham gia đấu thầu có cái nhìn rõ ràng và chi tiết về giá cả của từng phần công việc, giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược và tài chính phù hợp. Đồng thời, việc ghi rõ giá cả cho từng phần cũng giúp tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu.

- Theo quy định tại khoản 8 của Điều 39 trong Luật Đấu thầu 2023, trong trường hợp gói thầu áp dụng tùy chọn mua thêm, giá gói thầu sẽ không bao gồm giá trị của tùy chọn mua thêm đó. Cung cấp sự rõ ràng và công bằng trong việc xác định giá gói thầu, đồng thời giúp các bên tham gia đấu thầu hiểu rõ về phạm vi và giá cả của các dịch vụ hoặc sản phẩm mà họ đang tham gia đấu thầu.

Tóm lại, giá gói thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, bao gồm cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Bao gồm không chỉ chi phí trực tiếp liên quan đến việc thực hiện dự án mà còn bao gồm các khoản chi phí phụ trợ và các loại thuế áp dụng. Đảm bảo rằng giá gói thầu là một con số toàn diện và chính xác để đánh giá và quản lý ngân sách của dự án.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Xử lý khi gói thầu xây lắp có giá dự thầu nhỏ hơn 70% giá gói thầu. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!