Giao dịch với đòn bảy tài chính cao là khoản vay ngân hàng dùng để mua lại một công ty nào đó, tái vốn hóa hay mua lại, thường vơi lãi suất cao. Việc hỗ trợ tài chính thường làm khoản nợ của người vay tăng gấp đôi, và hệ số nợ trên tài sản lớn hơn 50%.