Với cách thức này, pháp luật đã cố gắng loại bỏ những hành vi có dấu hiệu khách quan giống với hành vi lạm dụng song không có mục đích và không gây ra hậu quả hạn chế cạnh tranh ra khỏi phạm vi điều chỉnh bằng hai cách:

1) Mô tả chặt chẽ diễu kiện để cấu thành hành vi vi phạm.

2) Pháp luật đặt ra các trường họp loại trừ. Cách thức này được hiểu là ngoài việc mô tả hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, pháp luật đặt ra các tình huống không bị coi là lạm dụng. Cách thức này hoàn toàn khác với phương thức miễn trừ. Trong phương thức miễn trừ, người thực hiện hành vi chỉ thoát khỏi trách nhiệm pháp lí khi cơ quan có thẳm quyền ra quyết định cho hưởng miễn trừ theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, bằng cách loại trừ, pháp luật đương nhiên khẳng định doanh nghiệp bán hàng hoá dưới giá thành toăn bộ không vi phạm luật cạnh tranh nếu thuộc một trong các tình huống được quy định.

Luật cạnh tranh áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền.

Trong đó, biện pháp xử phạt chính là phạt tiền với mức phạt tối đa là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp có vị trí độc quyền hoặc từng doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật hình sự (Xem: Điều 111 Luật cạnh tranh năm 2018.).

Bên cạnh hình thức phạt tiền, doanh nghiệp thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả như: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tich thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm; buộc loại bỏ nhũng diều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh liên quan; buộc cơ cấu lại doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường; buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã mua nhưng không sử dụng; buộc loại bỏ những biện pháp ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; buộc khôi phục các điều kiện phát triển kĩ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật cạnh tranh, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật cạnh tranh - Công ty luật Minh Khuê