1. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không và sân bay bao gồm một loạt các cơ sở hạ tầng, thiết bị và dịch vụ cung cấp để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến hàng không. Đây là những công trình quan trọng giúp đảm bảo an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho các hoạt động hàng không và những người sử dụng dịch vụ tại sân bay. Dưới đây là một số loại công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không thường gặp:

- Nhà ga hành khách: Bao gồm các khu vực check-in, quầy vé, khu vực đợi và lễ tân để phục vụ hành khách trước khi họ lên máy bay hoặc sau khi họ hạ cánh.

- Nhà ga hàng hóa: Được thiết kế để xử lý và lưu trữ hàng hóa hàng không, bao gồm khu vực lễ tân, phân loại hàng, và các phòng chứa hàng.

- Đường băng và đường lăn: Các bề mặt làm bằng asphalt hoặc bê tông để máy bay cất cánh và hạ cánh, cũng như các đường lăn dẫn máy bay đến và từ đường băng.

- Tháp kiểm soát: Trung tâm điều khiển để theo dõi và kiểm soát tất cả các hoạt động hàng không tại sân bay, đảm bảo an toàn và hiệu suất.

- Trạm nhiên liệu: Hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay, bao gồm các hệ thống bơm và các hạng mục liên quan đến lưu trữ và quản lý nhiên liệu.

- Nhà máy sửa chữa và bảo dưỡng máy bay: Cung cấp cơ sở hạ tầng để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra an toàn cho các máy bay.

- Trung tâm thông tin hành khách: Cung cấp thông tin cho hành khách về các chuyến bay, thay đổi lịch trình, và các dịch vụ khác tại sân bay.

- Khu vực an ninh: Bao gồm các trạm kiểm tra an ninh và hệ thống giám sát để đảm bảo an toàn cho hành khách và hàng hóa.

Những công trình này đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động an toàn, hiệu suất và tiện lợi tại cảng hàng không và sân bay.

Hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không và sân bay được chi tiết hóa theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT. Theo quy định này, quá trình lựa chọn nhà đầu tư dựa trên Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có sự phê duyệt danh mục dự án và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dựa trên quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, được phê duyệt bởi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là phê duyệt danh mục dự án và phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi.

Nội dung hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không và sân bay gồm các thành phần sau đây:

- Văn bản trình duyệt: Tạo văn bản trình duyệt chi tiết, nêu rõ quá trình thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Tóm tắt các điểm chính của kế hoạch, bao gồm mục tiêu, phạm vi, và quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 12 Thông tư 23/2021/TT-BGTVT.

- Bảng theo dõi tiến độ: Xây dựng bảng theo dõi tiến độ theo mẫu quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư. Cập nhật thông tin chi tiết về các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm các bước tiến hành, thời gian dự kiến và trạng thái thực hiện.

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh mục dự án: Liệt kê và mô tả chi tiết danh mục dự án mà Bộ trưởng đã phê duyệt, bao gồm các thông tin như tên dự án, mục tiêu, và giá trị dự án.

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi: Mô tả quyết định của Bộ trưởng về việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Nêu rõ các điều kiện và tiêu chí áp dụng trong quá trình đấu thầu.

Hồ sơ trình duyệt này được thiết kế để cung cấp một cơ sở xác đáng và chính xác cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và quy trình theo Thông tư 23/2021/TT-BGTVT. Hồ sơ trình duyệt này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và theo đúng quy trình pháp luật, giúp tăng cường quản lý chất lượng các dự án dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không và sân bay.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay có những nội dung gì?

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không và sân bay, theo quy định tại Điều 12 Thông tư 23/2021/TT-BGTVT, được chi tiết như sau:

- Tên dự án: Xác định và mô tả chi tiết tên dự án, đảm bảo sự rõ ràng và đầy đủ để người đọc hiểu rõ về mục tiêu cụ thể của dự án.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1): Đưa ra ước lượng tổng chi phí thực hiện dự án ở giai đoạn sơ bộ, được tính theo đơn vị tiền tệ quy định.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Mô tả chi tiết về hình thức (công khai, mời chào giá, đấu thầu...) và phương thức (đối thầu, đối tác…) lựa chọn nhà đầu tư cho dự án.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Xác định thời điểm bắt đầu quá trình lựa chọn nhà đầu tư, kèm theo việc tính toán theo tháng hoặc quý trong năm từ khi phát hành hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu.

- Loại hợp đồng: Xác định loại hợp đồng cụ thể mà dự án sẽ thực hiện (ví dụ: hợp đồng mua bán, hợp đồng xây dựng, hợp đồng cung ứng dịch vụ...).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm số năm hoặc tháng tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm mà các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

Kế hoạch này nhằm đảm bảo quá trình lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành một cách minh bạch, công bằng và theo đúng quy định pháp luật. Thông tin chi tiết và rõ ràng giúp tạo ra một cơ sở hạ tầng hàng không chất lượng và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

3. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay 

Quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không và sân bay, theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 23/2021/TT-BGTVT, được mô tả chi tiết như sau:

- Giao nhiệm vụ thẩm định: Theo quy định tại Điều 13, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Thực hiện thẩm tra, đánh giá các nội dung theo quy định trong kế hoạch, đảm bảo tính logic, khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

- Lập báo cáo thẩm định: Đơn vị thẩm định lập báo cáo thẩm định, trong đó phản ánh chi tiết quá trình thẩm tra và đánh giá. Báo cáo này cung cấp đánh giá về tính chất và khả năng thực hiện của kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

- Trình Bộ Giao thông vận tải: Báo cáo thẩm định được trình Bộ Giao thông vận tải để xem xét và phê duyệt. Trình bày trước Bộ những điểm chính, kết quả thẩm tra và đánh giá, cũng như các điều kiện và tiêu chí được đặt ra trong kế hoạch.

- Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Dựa trên báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Quyết định này chứa đựng các đánh giá và xác nhận của Bộ về tính khả thi và logic của kế hoạch.

- Bảng theo dõi tiến độ: Kết quả phê duyệt được sử dụng để lập bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Bảng này sẽ ghi rõ các bước tiến hành, thời gian dự kiến và thực tế, cũng như trạng thái thực hiện.

- Cơ sở tiến hành lựa chọn nhà đầu tư: Quyết định phê duyệt và bảng theo dõi tiến độ tạo nên cơ sở chính để tiến hành lựa chọn nhà đầu tư cho các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Quá trình này đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời giúp đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các dự án hàng không.

Xem thêm: Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư chi tiết nhất

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn